Ken Uw Aurora Kennis

In dit artikel over Ken Uw Aurora Kennis, zullen wij diverse plaatje eraan toevoegen, hiermee hebt u een indruk wat de bewoordingen betekenen. Met korte tekst en foto's vertellen wij u alles ove wat u moet weten op het gebied van Auroa

Actief Regio

#

Actief Regio: Een tijdelijk gebied van de zonne-atmosfeer waarin plages (plage is een heldere gebied in de chromosfeer van de Zon), zonnevlekken, faculae (kleine fakkel), fakkels en andere kenmerken van de zon kan worden waargenomen. Fakkels dat wat ook wel zonnevlammen vernoemd wordt.

Archeoastronomie

#

Archeoastronomie: De studie van de astronomische praktijken, hemelse overlevering, mythologieën, religies en wereld standpunten van alle oude culturen. Genoemd, in wezen, als de "antropologie van astronomie," om het te onderscheiden van de 'geschiedenis van de astronomie. "

Aurora:

#

Aurora: een zwak visueel (optisch) verschijnsel op aarde geassocieerd met geomagnetische activiteit, die vooral voorkomt bij de hoge breedtegraad night sky. Typische aurora's zijn 100 tot 250 km boven de grond. De Aurora Borealis optreedt in het noordelijk halfrond en de Aurora Australis optreedt op het zuidelijk halfrond.

Convectie

#

(Convectie is een mechanisme voor warmtestroming door verplaatsing van materiaal.) De georganiseerde stroom van grote groepen van moleculen op basis van hun relatieve dichtheden en temperaturen. Een hete vloeistof of gas naar boven te verplaatsen, en een koeler vloeistof of gas zal naar beneden zinken ..

Convectiezone

#

(convectiezone wordt de energie sneller getransporteerd) De zonne-laag net onder de fotosfeer, waarin plasma circuleren tussen de zon straling zone en de zonneatmosfeer, dragen de energie naar buiten.

De Kern

#

Kern: middelpunt van de zon, waar de zwaartekracht drukkrachten waterstofionen (protonen) te fuseren in helium, het vrijmaken van energie in de vorm van straling.

Corona

#

(De corona is de hete atmosfeer rondom de zon die zich uitstrekt over miljoenen kilometers.) De buitenste laag van de zonneatmosfeer, gekenmerkt door lage dichtheid en hoge temperaturen, vaak meerdere miljoen graden Kelvin.

Coronale Hole High Speed ​​Stroom

#

Coronale Hole High Speed ​​Stroom (Coronale gat hoge snelheid stroom) (CH HSS): Als er een gat verschijnt in de corona (boven), een snelle vloeiende stroom van geladen deeltjes stroomt.

Kroonmassauitwerping

#

Kroonmassauitwerping (CME): coronale massa-ejecties zijn explosies in de zon corona dat spuwen hoogenergetische geladen deeltjes. CME's kunnen de omgeving van de aarde ernstig verstoren door middel van straling, die na zijn vrijlating op slechts 8 minuten arriveert, en door zeer energetische deeltjes langs geduwd door de schokgolf van de CME.

Correlatie

#

Correlatie: (In de statistiek spreekt men van correlatie tussen twee grootheden, als er een min of meer (lineaire) samenhang is tussen beide grootheden.)  Een onderlinge verhouding tussen twee grootheden in een wiskundige of meetkundige vorm kan worden weergegeven, zoals een rechte lijn of een curve tweedimensionaal.

Dynamo (magnetisch veld)

#

Dynamo: Het mechanisme dat gebruik maakt van de fysieke beweging van vrije elektrische ladingen om de sterkte van een magnetisch veld verhogen.

Zonnevlam (Solar Flare)

#

Flare: Een plotselinge uitbarsting in de nabijheid van een zonnevlek, duurzame minuten tot uren, veroorzaakt door het vrijkomen van grote hoeveelheden magnetische energie in klein volume boven het zonneoppervlak.

Flux

#

Flux: Een maat voor de dichtheid van magnetische veldlijnen over een oppervlak. Flux/gebied is evenredig met de gemiddelde kracht op een geladen deeltje op het oppervlak.

Gammastralen

#

Gammastralen: Extreem hoog-energetische straling waargenomen tijdens grote, zeer energiek zonnevlammen. Gammastraling zijn energie en hebben kortere golflengtes dan alle andere soorten elektromagnetische straling.

Geomagnetische storm

#

Geomagnetische storm: Een wereldwijde magnetische storing. De term werd bedacht door Alexander von Humboldt (1769-1859). Na reizen de lengte van Siberië, Humboldt overtuigde de Tsaar het opzetten van een netwerk van magnetische observatoria over de Russische landen, en de extra stations werden opgericht in het hele Britse Rijk, van Toronto naar Tasmanië. Dit netwerk duidelijk dat magnetische stormen in wezen identiek wereldwijd: een sterke daling van het veld over 12-24 uur, gevolgd door een geleidelijk herstel, die 1-4 dagen duurde. De verandering in het magnetische veld was klein, maar haar wereldwijde schaal gesuggereerd dat er iets heel groot gebeurde in de ruimte.

Humbolt, Alexander von: Een naturalist die aandacht gekregen door het verkennen van de jungle van Venezuela, Humboldt wijdde een groot deel van zijn leven aan de promotie van de wetenschap. Hij produceerde vijf volumes "Kosmos" (begin van de moderne gebruik van die term), een encyclopedisch rekening met betrekking tot het brede spectrum van de wetenschappen. Het was "Kosmos", dat door Heinrich Schwabe om de aandacht van de wereld bracht de ontdekking van de zonnevlek cyclus.

Infrarood (IR)

Infrarood (IR): De infrarood omvat elektromagnetische straling met golflengten net buiten het zichtbare spectrum. Infrarode golflengtes langer dan zichtbare straling en korter dan microgolfstraling. Humans zien infraroodstraling als "stralingswarmte."

Kelvin

Kelvin: een temperatuur schaal met dezelfde divisie als de Celsius (Celsius) schaal en met het nulpunt bij 0 graden absoluut. Kamertemperatuur is ongeveer 295 graden Kelvin (295K).

Magnetisch veld:

Magnetisch veld: Een gebied van magnetische kracht lijnen, meestal aangeduid hier als het patroon van magnetische kracht die uitgaat van en rond de zon of een van de planeten.

Magnetische Druk: (Een (geo)magnetische storm is een tijdelijke storing in de magnetosfeer van de Aarde veroorzaakt door een storing in het ruimteweer.) De weerstand van het magnetische veld te worden gecomprimeerd in de ruimte, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een ander veld. De druk op een magnetisch veld drukte veldlijnen elkaar, en het veld duwt met zijn eigen druk.

Magnetosfeer:

Magnetosfeer: (Een magnetosfeer is het gebied rond een hemellichaam binnen de invloedssfeer van het magnetisch veld veroorzaakt door het hemellichaam zelf.) magnetisch veld van de aarde en het gebied van invloed boven de atmosfeer; Aarde "magnetische atmosfeer." In het bijzonder het buitenste gebied van de ionosfeer van de aarde, vanaf ongeveer 1000 km boven het aardoppervlak uitstrekt en ongeveer 60.000 km en ten minste 100 Earth radii aan de zijde weg van de zon

Maunderminimum

Maunderminimum: Het Maunderminimum is de naam die aan een periode (1645 tot 1715) wordt gegeven, waarin buitengewoon weinig zonnevlekken te zien waren. Het werd onderzocht door EW Maunder, en komt overeen met een tijd genaamd de "Kleine IJstijd", toen de temperaturen waren ongewoon koud.

Kernfusie

Kernfusie: De verbinding van atomen onder enorme temperaturen en drukken atomen van een element zwaardere maken. In de zon, zijn vier waterstofatomen gefuseerd met elke heliumatoom creëren. Twee protonen waterstof geworden neutronen in het proces.

Penumbra

Penumbra: De helder gedeelte dat de donkere umbra of umbrae omringt op het centrum van een zonnevlek.

Fotosfeer:

Fotosfeer: De onderste laag van de zonneatmosfeer, waar de zon het zichtbare spectrum van het licht (elektromagnetische straling) wordt vrijgegeven. Het is zichtbaar "surface" zien we in het wit-licht beelden van de zon.

Pixel

Pixel ". Beeldelement" Een verkorte term voor Het is het kleinste element dat de gegevens kunnen bevatten in een detector of andere tweedimensionale afbeelding, zoals een elektronisch beeld.

Plage

Plage: Een plage is een heldere gebied in de chromosfeer van de Zon, doorgaans te vinden in de regio's van de chromosfeer buurt van zonnevlekken. Een uitgebreide heldere gebied van een actief gebied dat bestaat uit de opkomst van de eerste magnetische flux tot de alom verspreide overblijfsel magnetische velden fuseren met de achtergrond.

Plasma

Plasma: Een gas van geladen deeltjes, zoals elektronen en geïoniseerd (lading) kernen, vaak waterstofkernen (protonen). Dit gebeurt wanneer atomen van een gas verscheurd worden door hoge temperaturen, drukken en / of elektromagnetische velden.

Straling zone:

Straling zone: Laag net buiten van de zon kern, waar de energie wordt meestal vervoerd in de vorm van straling. Deze regio, terwijl het te koud voor fusie te komen, is nog steeds erg dicht en warm- ongeveer 4 miljoen graden Kelvin.

Solar Maximaal

Solar Maximaal: De maand (en) tijdens de Solar Cyclus wanneer de twaalfmaands gemiddelde (gemiddelde) van de maandelijkse gemiddelde zonnevlekken getallen een maximum bereikt. De meest recente zonnemaximum vond plaats in maart 2000.

Solar Minimum

Solar Minimum: De maand (en) tijdens de Solar Cyclus wanneer de twaalfmaands gemiddelde (gemiddelde) van de maandelijkse gemiddelde zonnevlekken een minimum bereikt. De meest recente minimum vond plaats in 2008.

Solar Wind

Solar Wind: De uitstroom van plasma (hoge energie geladen deeltjes van de zon gemiddelde snelheden zijn ongeveer 350 km / sec..

Zon

Zon: Een van de 100 miljard sterren in ons melkwegstelsel. 1.390.000 km diameter. De temperatuur in de kern: 15600000 K. temperatuur aan de oppervlakte: 5800 K.

Zonnevlek

Zonnevlek: Een tijdelijke concentratie in het magnetische veld van de zon, waarbij convectie van warme materiaal uit het binnenste van de zon wordt geremd, wat resulteert in een koeler, donkere gebied op de fotosfeer van de zon. De gemiddelde zonnevlek ongeveer dezelfde diameter als de aarde.

Zonnevlekcyclus

Zonnevlekcyclus: Regelmatige toename en afname van de zonnevlekken en andere zonne-activiteit, die worden verondersteld om fysiek worden gerelateerd. Zonnevlekken gaan door een cyclus van activiteit in ongeveer 11 jaar. De zon magnetische polariteit omkeert tussen elke cyclus.

Ultraviolette

Ultraviolette: Elektromagnetische straling op kortere golflengten en hogere energieën dan de violette deel van het zichtbare licht.

Umbra

Umbra: De term voor het donkere gebied in het midden van een zonnevlek.

Röntgenstralen

Röntgenstralen: Elektromagnetische straling met korte golflengte en zeer hoge energie. X-stralen hebben kortere golflengtes dan ultraviolet licht, maar langere golflengten dan gammastralen.

Wijzig uw voorkeuren

© 2021 Nieuwsberichten nieuws. Alle rechten voorbehouden. Nieuwsberichten® en het bijbehorende logo zijn federaal geregistreerde handelsmerken van Nieuwsberichten, en andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn eigendom van en kunnen worden geregistreerd door hun respectieve eigenaren.
Free Joomla! templates by Engine Templates