Info

Cookiesbeleid

Nieuwsberichten AVG EU GDPR Cookies beleid

Cookies Policy

Last updated: November 16, 2023

This Cookies Policy explains what Cookies are and how We use them. You should read this policy so You can understand what type of cookies We use, or the information We collect using Cookies and how that information is used.

Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from Cookies. For further information on how We use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

We do not store sensitive personal information, such as mailing addresses, account passwords, etc. in the Cookies We use.

Privacy Reglement Nieuwsberichten

privacy reglement nieuwsberichten (NB), informeert welke persoonsgegevens ze van hen verwerken

Privacy Policy

Last updated: November 16, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden opgesteld door nieuwsberichten (NB)

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten.eu

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is in 15 juli 2021 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt.

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden opgesteld door een verkoper of dienstenaanbieder en bedoeld om deel uit te maken van elke met een koper of afnemer van diensten gesloten overeenkomst, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. Ze gelden meestal ook wanneer iemand deze niet heeft gelezen. Algemene voorwaarden worden vaak kleingedrukt onder een overeenkomst gezet en worden daarom in de volksmond vaak als de "kleine lettertjes" aangeduid.

Copyright - NB

copyright Auteursrecht is het inherente recht van nieuwsberichten (NB)

Nieuwsberichten Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het logo van nieuwsberichten.eu, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Nieuwsberichten . Auteursrecht is het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Wanneer anderen het werk openbaar maken of verveelvuldigen hebben zij daarvoor in beginsel de toestemming van de rechthebbende nodig, tenzij een wettelijk geregelde uitzondering op deze handeling van toepassing is.

Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, zoals overeengekomen in de Berner Conventie (1886). Dit betekent dat een maker het werk van literatuur, wetenschap of kunst niet hoeft te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen. Een maker kan deze rechten overdragen aan een ander door middel van een onderhandse akte.

Nieuwsberichten Disclaimer - Vrijwaring

DISCLAIMER – VRIJWARING

Discleimer- Vrijwaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website nieuwsberichten.eu

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de nieuwsberichtenl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan nieuwsberichten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. nieuwsberichten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. nieuwsberichten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.