fbpx

Privacy Reglement Nieuwsberichten

Privacy Reglement Nieuwsberichten

2018

De Nieuwsberichten hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), apps van de Nieuwsberichten en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.Nieuwsberichten.eu, en alle eventuele overige via deze websites bereikbare websites en apps van de Nieuwsberichten (verder: Website(s).

 1. Identiteit Nieuwsberichten

De Nieuwsberichten is statutair gevestigd te Almere (Nederland) .

 1. Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens door de Nieuwsberichten

3.1          Journalistieke verwerkingen

De Nieuwsberichten kan eventueel voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie op onze Website. De Nieuwsberichten zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien u deelneemt aan Nieuwsberichten Ooggetuige, geldt dit ook voor de door u in dit kader beschikbaar gestelde gegevens.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal de Nieuwsberichten deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat de Nieuwsberichten duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan de Nieuwsberichten, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

3.2     Indien van toepassing:     Weerfoto’s

Indien u een weerfoto instuurt, verwerkt de Nieuwsberichten hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden twee (2) werkdagen na inzending van de weerfoto verwijderd.

3.3      Indien van toepassing:     Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich (actief) aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van de Nieuwsberichten accepteert, verwerkt de Nieuwsberichten de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u de Nieuwsberichten toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. Nieuwsberichten biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden.

3.4          Contact met de Nieuwsberichten

Nieuwsberichten biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met de Nieuwsberichten te communiceren. Hiervoor verwerkt de Nieuwsberichten noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier of anderszins aan de Nieuwsberichten heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar  na het laatste contact bewaard.

3.5   Indien van toepassing:       Prijsvraag of actie:

Door deelname aan een prijsvraag of actie geeft u de Nieuwsberichten toestemming voor het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer

De Nieuwsberichten kan uw naam vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de prijsvraag of actie worden tot maximaal één (1) maand na het versturen van de prijzen bewaard.

3.6          Cookies

De Nieuwsberichten heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt de Nieuwsberichten gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De Nieuwsberichten vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de Nieuwsberichten en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij naar het cookie beleid en de cookie-informatiepagina van de Nieuwsberichten. 

 1. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

 1. Verstrekking aan derden

Nieuwsberichten zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of de Nieuwsberichten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

 1. Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt de Nieuwsberichten er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld, een Privacy Shield certificering of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker.

 1. Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan de Nieuwsberichten gebruik maken van derden. Daarbij blijft de Nieuwsberichten verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Nieuwsberichten zal afspraken maken met deze derden om te verzekeren dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

 1. Nieuwsberichten en social media

Nieuwsberichten is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Youtube, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de Nieuwsberichten publiceert. De Nieuwsberichten verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt de Nieuwsberichten generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van de Nieuwsberichten te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

 1. Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die de Nieuwsberichten van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. NB Daarnaast kunt u Nieuwsberichten verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u Nieuwsberichten toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan de Nieuwsberichten u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

 1. Beveiliging

Nieuwsberichten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Nieuwsberichten werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt de Nieuwsberichten maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs) beveiliging.

 1. Links naar andere websites

De websites van de Nieuwsberichten kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van de Nieuwsberichten verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Nieuwsberichten heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van de Nieuwsberichten zijn verkregen. Nieuwsberichten accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 1. Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is opgesteld op 01 septemner 2018. De Nieuwsberichten behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Nieuwsberichten uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de Nieuwsberichten dit op haar Websites.

 1. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat de Nieuwsberichten niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met de Nieuwsberichten door het sturen van een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar Nieuwsberichten Afdeling Juridische Zaken..

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de Nieuwsberichten niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de Nieuwsberichten niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

COOKIES BELEID

Nieuwsberichten maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag, zoals LocalStorage. De Nieuwsberichten maakt op het domein www.Nieuwsberichten.eu, gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies:

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

De Nieuwsberichten gebruikt dergelijke cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u een lange enquête invult of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Klik hier voor een lijst van functionele cookies die de Nieuwsberichten gebruikt. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

 • Analytische cookies (anoniem):

Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Het is onderdeel van de (wettelijke) taak van de Nederlandse Publieke Omroep om te rapporteren over het publieksbereik. Daarvoor is het nodig om webstatistieken bij te houden. Hiervoor gebruiken wij cookies, zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Klik hier voor een lijst met de statistische cookies die wij gebruiken.

 • Analytische cookies (pseudo-anoniem / persoonsgegevens):

Nieuwsberichten streeft ernaar haar apps zo stabiel mogelijk te maken en te houden. Om de stabiliteit te verbeteren maakt de Nieuwsberichten gebruik van foutrapportages.

De Nieuwsberichten gebruikt deze foutrapportageservices om informatie te verzamelen over de apparaten die u gebruikt en over uw gebruik van onze apps (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u de app hebt geopend en de datum en tijd waarop de fout zich voordeed). Aan de hand van die informatie kan de Nieuwsberichten problemen opsporen en oplossen, en zodoende uw gebruikerservaring en de stabiliteit van de Nieuwsberichten apps verbeteren. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar en bewaard door Google (Firebase Crash Reporting en Fabric Crashlytics).

In tegenstelling tot de hiervoor genoemde anonieme analytische cookie verzamelt deze analytische cookie pseudonieme data of persoonsgegevens. Als u zich wilt aan- of afmelden voor gegevensverzameling voor foutrapporten kan dat via de app-instellingen in onze app onder ‘Privacy – Foutrapporten’.

Free Joomla! templates by Engine Templates