fbpx

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Nieuwsberichten.eu

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt.

Embedden van onze video's

Embeden van video op uw eigen website is verboden, u mag uitdrukkelijk alleen geschieden met een verwijzing link naar Youtube en of Dailymotion op de volgende wijze zoals hieronder wordt vertoont

dailymoion, video, embeden

2. Nieuwsberichten account

Indien van toepassing: Voordat u kunt reageren, dient u een account aan te maken, waarbij u uw voor- en achternaam, nickname en een geldig e-mailadres op dient te geven.

Nieuwsberichten heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Nieuwsberichten in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Nieuwsberichten een andere reden bestaat.

3. Reageren

Indien van toepassing: Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.

 • Wees beleefd.
 • Maak u bekend.
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 • Geef argumenten voor uw mening.
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 • Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
 • Gebruik geen schuttingtaal.
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Nieuwsberichten behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.

Nieuwsberichten sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart Nieuwsberichten, de Persgroep Nederland en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. Licentie en privacy

Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u Nieuwsberichten. en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

De privacy statement van de Persgroep Nederland BV is van toepassing op ieder gebruik van Nieuwsberichten-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

Nieuwsberichten verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Nieuwsberichten zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval Nieuwsberichten daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de De Persgroep Nederland privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: al het door de Nieuwsberichten gepubliceerde materiaal via een Nieuwsberichten Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld– en geluidmateriaal, advertenties, merken, namen en software);
 • Contribuant: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan de Nieuwsberichten, niet zijnde een vrijwilliger van de Nieuwsberichten, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van de Nieuwsberichten;
 • Gebruiker: ieder die Content van de Nieuwsberichten websites en/of diensten van de Nieuwsberichten raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een link;
 • Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij de Nieuwsberichten zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten;
 • Nieuwsberichten Player: dat deel van de website waarbinnen beeld– en geluidmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties.

2. Toepasselijkheid
2.1          Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van de Nieuwsberichten gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan de Nieuwsberichten staan omschreven in artikel 6. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de Nieuwsberichten websites en/of diensten en Nieuwsberichten bijdragen. In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist de Nieuwsberichten.

2.2          Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door Nieuwsberichten uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor onder meer de mogelijkheid bestaat om te reageren op de websites en/of diensten van de Nieuwsberichten zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

3. Algemeen

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

3.1         De websites en/of diensten van de Nieuwsberichten inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de Nieuwsberichten. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nieuwsberichten niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

3.2          De Content op de websites en/of diensten van de Nieuwsberichten wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Gebruiker erkent dat de Nieuwsberichten niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Nieuwsberichten op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

3.3          Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Nieuwsberichten de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De Nieuwsberichten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

3.4          De Nieuwsberichten is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. Nieuwsberichten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de Nieuwsberichten weer.

Opschorting en beëindiging

3.5          De Nieuwsberichten behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Nieuwsberichten Player, de Content of de websites en/of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

Wijzigingen

3.6          De Nieuwsberichten behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Toepasselijk recht

3.7          Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1          De Gebruiker mag de Content slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden aanwenden.

Linken, delen en/of verwijzen naar Nieuwsberichten pagina’s, Nieuwsberichten Player of Nieuwsberichten Content.

4.2          Linken, delen en/of verwijzen is in beginsel toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient een bezoeker rechtstreeks te leiden naar de websitepagina, Content en/of Nieuwsberichten Player waarbinnen de Nieuwsberichten deze aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of websitepagina’s van de Nieuwsberichten is verder uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel, incidenteel gebruik door particuliere Gebruikers. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen, stellen van (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling/registratie of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Het is eveneens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nieuwsberichten is verkregen.

Nieuwsberichten RSS Feeds

4.3          Het gebruik van de Nieuwsberichten RSS Feeds is toegestaan wanneer de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door Nieuwsberichten beschikbaar gestelde RSS-feed en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Het gebruik van de Nieuwsberichten RSS Feeds is een service die door de Nieuwsberichten wordt aangeboden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers. Het is niet toegestaan de door Nieuwsberichten geleverde Content te bewerken en/of aan te passen. Voorts is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen en/of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Voor ander gebruik van de Nieuwsberichten RSS Feeds dan hier omschreven dient de Gebruiker contact op te nemen met de Nieuwsberichten. Dit kan door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5   Verplichtingen van Gebruiker

5.1          De Gebruiker zal de Nieuwsberichten websites en de diensten op deze websites niet gebruiken:

 • voor enig onwettig doel;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de websites en/of de computersystemen van de Nieuwsberichten te omzeilen;
 • op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de websites en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de websites en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
 • voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;
 • voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • om schade te berokkenen aan de onafhankelijkheid en/of de reputatie van de Nieuwsberichten. Het is aan de Nieuwsberichten om dit te bepalen;
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is jegens de Nieuwsberichten en/of een derde;
 • om inbreuk te maken op rechten van de Nieuwsberichten of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

5.2          Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar de Content zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content) en vrijwaart de Nieuwsberichten voor claims.

6.           Verplichtingen Contribuant

6.1         De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan de Nieuwsberichten door het leveren van zijn/haar Input een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.2         De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan de Nieuwsberichten te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

6.3          De Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart de Nieuwsberichten tegen elke aanspraak van derden.

6.5         De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. De Nieuwsberichten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.6         De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. De Nieuwsberichten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

6.7         De Nieuwsberichten accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

6.8         De Nieuwsberichten accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.9          De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de Nieuwsberichten om dit te bepalen.

6.10       De Nieuwsberichten zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

6.11       De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.12       De Nieuwsberichten is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7.            Verplichtingen Nieuwsberichten

De Nieuwsberichten zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. De Nieuwsberichten zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het Nieuwsberichten Privacy Reglement.

Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar

Free Joomla! templates by Engine Templates