Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Agenda 21

Klimaat Campagne Offensief Universele Agenda 21

Universele Agenda 21 wij kunnen er niet meer omheen dat wij geconfronteerd zullen worden met de spotjes van de klimaat verandering. Universele Agenda 21 geeft hierbij een inzicht wat er gaat veranderen.

Racing Extinction | premières 2 december 2015

Klimaat Charme Campagne Agenda 21 Offensief op steroïden gaat helemaal los, op alle zenders zien we spotjes over de klimaat verandering. Dat is nog eens "haal de natuur in je huis" reclame, beelden om bij weg te smelten. Weet u wat zo jammer is, dat er geen reclame spotjes zijn dat waar ze een oplossing tonen. Ach helemaal vergeten wel een oplossing, geld storten en straks verplichte belasting erover te betalen in 2018.

Nieuwsberichten ook compleet op Steroïden

Voordat u de video zult gaan bekijken, willen wij van Nieuwsberichten u even ergens op attenderen. Afgelopen jaar 2015, maart hebben wij persoonlijk contact gehad met diverse regerings-partijen zoals, Partij voor de dieren en, GroenLinks. Zo ook heeft Nieuwsberichten persoonlijk contact gehad met Greenpeace, WNF en Bijen in uw omgeving. Nu zult u wellicht denken wat hiervan de reden was, dit laatste is eigenlijk wel belangrijk voor mensen die veel donaties doen aan dit soort stichtingen en of stemmen op dat soort partijen. Nieuwsberichten de beheerder doet al onderzoek naar de diersterfte over de gehele wereld vanaf 1989. Van daaruit zijn zeer veel gegevens verzameld die van belang zijn om de diersterfte in kaart te brengen,waarom er wereldwijd zoveel dieren sterven.

Alle partijen waarmee wij in gesprek waren getreden, hebben wij de gehele situatie uitgelegd. Naast dat feit hebben wij aangeboden om alle stukken die wij tot heden hebben, aan hun over te dragen, tenzij dat ze daar iets mee kunnen. Het leek wel een zangkoor die in één stem aangaf die informatie graag te willen hebben. Wij vragen hoe wilt u het hebben de stukken, op datum/maand en jaartal of zoals voorheen en nu per land erbij. Alle partijen zeiden dan ook dat er een zeer duidelijk overzicht aanwezig is, zodat wij dit makkelijk kunnen verwerken op onze websites.

Nu 8 maanden verder na nogmaals diverse telefoongesprekken kwamen wij er al achter dat ze er totaal niets mee hebben gedaan zoals ze dat hadden beloofd. Weet u hoe snel een telefoongesprek snel beëindigd kan worden, om de woorden te gebruiken "Het is zo spijtig, dat vele mensen die op uw partij hebben gestemd, eigenlijk stemmen op een partij die voor de camera alles er aan zal doen om voor de dieren op te komen en een beter leven kunnen krijgen absoluut een losse stem hebben uitgebracht aan een partij die misbruikt maakt van iemand stemrecht en vervolgens er niets mee doet." het was ineens stil, en de telefoonlijn werd verbroken.

Stichtingen, exact het zelfde verhaal en de uitspraak over donaties, dat mensen zoveel donaties geven aan iets dat waar totaal niets mee gedaan word voor de dieren. Het geld is ons ook nog niet helemaal duidelijk dat waar dit aan wordt besteed, het komt meer en meer over dat dit geld verdwijnt in de zakken van de directeuren zoals het voltallige personeel. Ook hier werd de telefoon verbinding verbroken.

U zult nu wel begrijpen dat waarom u dit vertellen voordat Wereldleiders & Paus slaan door op klimaatverandering agenda 21 /De universele 2030 Agenda helemaal op steroïden zal gaan en dat u straks via de belasting stelsel hiervoor moet gaan betalen waar niets mee gedaan wordt. En het feit dat alle regeringsleiders die dit soort plannen opstelt er meer op uit zijn om uw geld uit uw portemonnee te halen, wij noemen dat zelf verrijking en pure oplichting van de bevolking die daadwerkelijk om dieren zoals natuur geven in het algemeen.

Afslachten van dieren, dat is een feit wat klopt

 • Dieren hun leefomgeving vernietigen is ook een feit.
 • Zo ook dat vele bedrijven het niet zo mouw nemen met de regels van de natuur, maar meer om het geld wat zij daaraan kunnen verdienen.
 • Overbevissing, klopt ook.

Vraag is aanbod waar zoveel bedrijven op inspelen voor de consument, heeft u ooit gevraagd om een product. In enkele winkels is het zelfs zo, dat producten gewoon uit de schappen verdwijnen en nieuwe producten komen daarvoor in de plaats.

Laten we dan direct ook maar eens duidelijkheid geven over biologische groenten, even een citaat uit Wikipedia

Biologische landbouw is een landbouwvorm waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met milieueffecten en dierenwelzijn. Voor zijn landbouwmethoden gelden strengere voorschriften dan voor die van de conventionele landbouw. De striktere eisen hebben betrekking op de omgang met bestrijdingsmiddelen (of verboden), het gebruik van kunstmest en van genetisch gemodificeerd organismen. Het stelsel van eisen is vastgelegd en wordt gecontroleerd.

Dus er mag wel degelijk in de Nederlandse tuinbouw genetisch gemodificeerd organismen gebruikt worden, dit is (Genetisch gemodificeerd organisme) of te wel GMO/GGO. genetisch gemodificeerd organisme (ggo) is een organisme waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van genetische technologie.

Toegestane bestreidings middelen zijn in de biologische verbouwing

 • ijzer(III)fosfaat (H315 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 "Veroorzaakt huidirritatie.", H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.")
 • pyrethrine
 • H-zinnen H332-H312-H302-H410
  EUH-zinnen geen
  P-zinnen P273 - P280 - P501
  LD50 (ratten) > 2000 mg/kg
 • Vanuit de bovenste lijst (LD50 of LD50 (van median Lethal Dose for 50% of subjects) is de hoeveelheid van een stof die bij 50% van een populatie tot de dood leidt. De stof wordt in een keer toegediend en hierdoor is de LD50 een maat voor de acute giftigheid en zegt niets over de langetermijntoxiciteit van de stof. De LD50 wordt meestal opgegeven in μg of mg per kg levend weefsel.)
 • We gaan verder op de P-zinnen, niet schrikken ( P273 Voorkom lozing in het milieu, P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen, )
 • Dan hebben we nog de H- zinnen (H332 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 "Schadelijk bij inademing.", H312 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 "Schadelijk bij contact met de huid.")

Waar het op neer komt, dat zoals ze het willen verkopen aan u als consument, is het simpel weg gewoon vergif en schadelijk. En dan hebben we het nog niet eens over GNO - GMO - GGO wat nu toch onlangs ook maar in Amerika verboden geworden om te verkopen. Je wordt als consument dus gewoon bedrogen, en het doen lijken dat het veel gezonder is, maar daar betaald u wel de prijs voor in de winkels.

Ons andere artikel over voedingswaar die u in de winkel koopt, hebben we nog lang niet klaar. Het komt er eigenlijk hierop neer, alles wat u eet is een samenstelling uit chemische synthese en geraffineerd is voedsel. geraffineerd voedsel Bewerkte voedingsmiddelen zijn vooral beladen met overmatige hoeveelheden suiker, zout, ongezonde vetten, conserveermiddelen en andere additieven. Maar dat wist je waarschijnlijk al, maar wat je misschien nog niet wist, is wat voor ravage deze aan kunnen richten in je lichaam!

Dus wat is er nou gezond aan alles tegenwoordig, pure oplichting voor massa producten en geld wat totaal niet eens uit de natuur komt. als er een 5% aan fruit in zit, kan men vergelijken met een druppel water op een 500gram bak Mona toetje. Dat is de reden dat er zoveel kinderen al zijn die dik/vet zijn, astma hebben, adhd en of andere afwijkingen bij de geboortes.

Opzich denkt u dat er totaal niets aan de hand zal zijn met dit soort reclames. Daar zit u dan wel mooi verkeerd in. Groentes uit uw eigen tuin is absoluut de beste oplossing en de gezondste. Jumbo die hier eigenlijk de bevolking in de reclame zeer dom maakt dat je beter de groentes uit Jumbo kunt kopen. "Kijk ook biologische groentes" maar die zitten wel vol met bestrijding middelen. Naast dat feit lichten ze ook nog eens de klant op met hun kortingen die ze geven met hun korting bonnen. Die bonnen en de artikelen waar ze zogenaamd korting op geven, krijgt u pas bij besteding van 25 euro.

Bij Albert Heijn krijg je tenminste waar voor je geld, zoals we kunnen zien in de volgende video

Klimatologische omstandigheden

klimatologische omstandigheden heeft vier oorzaken die samen met elkaar tot een klimaatverandering tot stand brengen. Er kan alleen een god gedaan worden, wat er exact aan de hand is met klimaatmodellen wordt dan ook diverse scenario's gesimuleerd op een computer een (reconstructies). Dat zijn geen antwoorden om er van uit te gaan dat hoe een klimatologische omstandigheden over tien tallen jaren worden zoals hoe het toen was een 13.000 jaar geleden. Men moet hiervoor de natuur zelf in gaan, de meeste informatie kan men terug vinden in oude bomen. Iedere boom wanneer die omgezaagd wordt ziet men de jaartal ringen, aan die ringen kan men zien wat er bijvoorbeeld een 200 jaar geleden is gebeurd hier op aarde. Dit laatste geld ook bij de noordpool en de zuidpool ijskappen, door daar monsters te nemen. Het werkt het zelfde zoals bij een boom, die in ringen aangeeft wat er in een bepaalde periode op de aarde is gebeurd met het klimaat.

Hoe dieper men gaat in het ijs, kan men meer te weten komen hoe onze klimatologische omstandigheden toen waren. Echter blijkt dat we het eel dichter bij huis moeten gaan zoeken zoals Scandinavische ijskap. Jarenlang hebben de onderzoekers moeite om inconsistenties tussen de klimaatmodellen van de aarde 13.000 jaar geleden op te lossen met hun begrip van hoe de Noord-Atlantische systeem reageert op klimaatverandering. Maar de nieuwe bevindingen kunnen hebben geholpen het oplossen van het raadsel.

"Het smelten van de Scandinavische ijskap is de ontbrekende schakel,"

De heersende theorie onder wetenschappers is dat een catastrofistisch zoutwater overstroming van het smelten van de Noord-Amerikaans ijskappen stortte de wereld in een plotselinge en laatste koudegolf (net voor het invoeren van de huidige warme interglaciale periode). Maar modellen en reconstructies van de periode gewoon niet line-up.

Maar een internationaal team van wetenschappers, onder leiding van de Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Stockholm, hebben eindelijk de ontbrekende schakel - in sediment uit een oude Zweedse meer.

"Vocht-gevoelige moleculen geëxtraheerd uit sedimenten van het meer zien dat de klimatologische omstandigheden in Noord-Europa werd veel droger rond 13.000 jaar geleden,"

Volgens Nieuwsberichten werden de koudere en drogere klimaatomstandigheden waarschijnlijk veroorzaakt door een versnelde smelting van de Scandinavische ijskap reactie op opwarming op het einde van de laatste ijstijd. De Scandinavische ijskap was de kracht die de domino getipt, wat leidt tot een uitbreiding van de zomer zee-ijs, veranderende ijs distributie in de oostelijke regio van de Noord-Atlantische Oceaan - en uiteindelijk veroorzaken abrupte klimaatverandering.

"Toch dwingen klimaatmodellen met zoet water uit de Scandinavische ijskap, de bijbehorende klimaat verschuivingen zijn in overeenstemming met ons klimaat reconstructies."

Professor Barbara Wohlfarth, projectleider bij de Universiteit van Stockholm, dat de onderzoeksresultaten benadrukken hoe belangrijk onderzoek van vroegere klimaatveranderingen op aarde zijn - in het bijzonder in de context van het huidige debat over klimaatverandering.

"De Scandinavische ijskap een veel belangrijke rol gespeeld zeker in het begin van deze laatste koude periode dan eerder gedacht." Het komt hier op neer, dat wij nu ten einde van de ijstijd zijn gekomen, de ijskappen zullen smelten hoe en wat wij eraan willen doen zal dit niet stoppen.

Vanaf 2030, zo gonst het sinds enkele weken rond, is dat wat we kunnen verwachten, als de zon een inactieve fase betreedt en er een 'kleine ijstijd' inzet - net als in de 17de en 18de eeuw, toen de mini-ijstijd werd vereeuwigd in de beroemde winterlandschappen van meesters als Jan van Goyen, Hendrick Avercamp en Jacob van Ruisdael. Geen enkel misverstand laat het persbericht erover bestaan wat dat betekent: 'Voorspellingen van het model geven aan dat de zonneactiviteit met 60 procent zal afnemen in de 2030'er jaren, tot omstandigheden die voor het laatst zijn gezien tijdens de 'mini-ijstijd' die begon in 1645'. Als de wetenschap het zo plechtig bekendmaakt.

En de ijstijd? Wat men vergeet is dat de Kleine IJstijd (die van de winterlandschappen) zeer waarschijnlijk niet alleen maar door de inactieve zon werd veroorzaakt. Onderzoeken wijzen op andere factoren, zoals verhoogde vulkaanactiviteit, een afgezwakte zeestroming. De gehele klimaatverandering die op dit moment totaal is omgeslagen, is een natuur verschijnsel die in de zoveel honderden jaren voorkomt. De voorbeeld wij er uit halen, zijn de duidelijke verwijzingen naar de verzwakking van het aardmagnetische veld. Echter onze generaties hebben daar nog nooit mee te maken gehad, en het is dan ook niet aan te geven welk effect die in het totaal heeft voor de aarde. Uit eerdere modellen die wij hebben uitgevoerd, blijkt totaal af te wijken dat wat er daadwerkelijk afspeelt op de aarde. Voor de mens in het algemeen kunnen wij alleen aangeven, dat dit wellicht tot desastreus gevolgen kan hebben.

Fabrikanten

Zoals we hierboven hebben beschreven wat de consument kost als alles aanstaat, is eigenlijk schandalig. De fabrikanten zouden verplicht moeten worden, dat wanneer men iets uit zet, ook daadwerkelijk uit staat en geen stroom verbruikt. Laten ze daar eerst eens aan werken om dat soort bedrijven aan te pakken en verplichten om alleen dat soort apparatuur te produceren. Dat zal zeker ook een behoorlijk terug dringen zijn van CO2, omdat er minder brandstof gebruik zal worden in de energiecentrales.

We blijven even bij de fabrikanten van de producten die wij dagelijks kopen zoals voedsel. Het is een schande dat de fabrikanten zoveel verpakkingsmateriaal om 1 product aan brengen, er is een smoes die ze gebruiken "We moeten ergens toch onze productnaam op zetten". Goed dus op 1 product 2 tot 3 verpakkingsmateriaal, papier, plastiek en een soort aluminium folie, het is ons opgevallen dat zodra wij voeding in huis halen dat de vuilnisbak zo snel vol raakt met alleen al verpakkingsmateriaal.

Wederom geld hier het zelfde, dat de fabrikanten verplicht worden om minder en duurzamere verpakkingsmateriaal moeten gebruikenn.

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner ligt al ruim tien jaar rond of boven de 550 kilo per jaar. De laatste paar jaar neemt de hoeveelheid iets af. 16.971.910 x 550 kilo per jaar = 93.345.505 kilo per jaar aan huishoudelijk afval. Wij hier dan toch echt wel zeer duidelijk in dat er ongelooflijk veel afval aanwezig is. Echter dat kan alleen de fabrikanten terug dringen u niet, en dat is dan ook de reden dat dit soort bedrijven verplicht wordt om minder verpakkingsmateriaal toe te passen op hun producten.

Reclame folders, huis aan huis dagbladen moet per direct mee gestopt worden, er zijn voldoende manieren om dit in uw huiskamer binnen te krijgen zoals een computer en een App voor de reclame folders samen te bundelen. We leven in een zeer moderne tijd, waar dit alles mogelijk maakt om te realiseren lijkt mij. Nu lazen wij vandaag een artikel over een krant vam dichtbij, en die ging als volgt.

"Dichtbij.nl stopt, de krant blijft. De website Dichtbij.nl op internet gaat stoppen. Holland media Combinatie, de eigenaar van deze site en eigenaar van deze krant heeft maandagochtend bekend gemaakt. De krant Almere Dichtbij blijft wel bestaan, maar zal in het voorjaar 2016 onder een andere naam verschijnen"

Kijk en dat is nou niet de bedoeling, en de reden is hierom. Er moet minder CO2 uitstoot komen, en dat kan men realiseren door juist de website online te houden, en de krant te laten vervallen. Dit is nou een voorbeeld dat bedrijven totaal geen rekening houden met het milieu. Er is ook een App verkrijgbaar voor reclame folders, kijk dat is nou eens een goede uitvinding, gezien als men weet hoeveel reclame folders daadwerkelijk per jaar binnen komt schrikt men zich helemaal suf. Papier 240 liter rolcontainer staat gelijk aan 240KG. Per jaar komt er aan reclame binnen ongeveer 480KG, en dat is echt een heleboel. Dan wordt er gezegd, ja maar het wordt gerecycled !

Goed weet u hoeveel kostbare drinkwater daarvoor wordt verbruikt? De aarde heeft maar 1% in het totaal aan zoet water wat voor drinkwater gebruikt kan worden. En nu blijkt dat zeer veel landen zelfs al een zeer grote tekort hebben aan zoet drinkwater.

Goed we moeten dus het CO2 terug brengen, dat is dus niet gelukt in de crisis die al vanaf 2007 aan de gang is tot heden? Hoeveel werklozen zijn er ook alweer......1,300,365 en per dag komen er 700 personen erbij. Zodra men werkloos bent en in een uitkering zit, koopt men al zeker geen meubels, auto's of keuken apparatuur. Er wordt dus minder geproduceerd, dat betekend minder import en export en meer bedrijven die ook minder CO2 uitstoten toch? En zodra we dat weer vergelijken met de jaren 1980 - 1985 wat toen de grootste werkloosheid aantal was 639.000, dat is absoluut niets vergeleken met de werkloosheid in 2015.

Goed stel dat we echt daadwerkelijk alles eraan doen om min mogelijk de natuur te belasten zoals ze dat graag willen, valt alles in het water. Letterlijk alles valt door 1 ding compleet in diggelen, en dat zijn vulkaan uitbarstingen.

Vulkaan uitbarstingen

Vulkaangassen bestaan in hoofdzaak uit Koolstofdioxide en waterstofsulfide, waterdamp (H2O), kool- stofdioxide (CO2) en zwaveldioxide (SO2). In veel geringere concen-traties zijn waterstof (H2), waterstofsulfide (H2S), zwavel, koolstof-monoxide (CO), waterstofchloride (HCl) en -fluoride aanwezig. Derelatieve samenstelling wordt beïnvloed door de heersende tempe-ratuur, druk en oxidatiegraad. Bovendien kan, vooral in de hete rookpluim, een reeks van spoorelementen aanwezig zijn, waarvan met name lood, kwik, arseen, cadmium, seleen en zink wegens hun toxische eigenschappen vermeld dienen te worden

De vulkaan uitbarstingen zorgen er dan ook nog eens voor, dat er een deken van as over de gehele wereld trekt. En die as wolk zorgt ervoor dat alle zonlicht de UV stralen doorlaat maar de warmte ervan niet meer eruit gaat door de as laag in onze atmosfeer.

Wat gebeurt er nog meer met warmte wat niet weg kan

Thermofrost smelt komt kooldioxide is CO2 en methaan vrij. Methaan in de atmosfeer is het methaan aanwezig in aarde atmosfeer. Atmosferische methaan concentraties van belang zijn als gevolg van invloed van methaan op de klimaatverandering, want het is een van de meest krachtige broeikasgassen in de atmosfeer van de Aarde.

Maar waarom nu zoveel ineens een klimaat verandering?

De aarde zelf is aan het veranderen, en dat zorgt voor een klimaat verandering.

Kijk goed naar waar de laatste vulkaan uitbarsting is geweest, en dan naar de laatste activiteit van die zelfde vulkaan is uitgebarsten. Daar zien we direct, dat de oudste vulkaan uitbarsting miljoenen jaren geleden was. Nu is er iets aan het veranderen waardoor er meer vulkanen beginnen uit te barsten, zwaardere orkanen zijn, overstromingen, seizoenen verschuiving, meer regen en zo veel meer. Kijk en daar trapt dan ook de gehele bevolking van de aarde straks in, dat wij de schuldige zijn van de klimaat verandering.

Absoluut totaal niet onze schuld van de mens, de natuur zelf doet dit de opwarming van het klimaat. En daar maken ze misbruik van om u te laten denken dat wij mensen de schuld ervan zijn. In het begin van dit artikel hebben wij duidelijk beschreven, dat er ineens zeer veel reclame spotjes worden getoond. En afgelopen zondag waar wij al op stonden te wachten, dat het in het weerberichten journaal ook naar voren gebracht zal worden. En dat de grote klimaat top deze wek zal zijn, vreemd als we terug gaan de agenda 21 die omgetoverd werd naar Agenda 2030 op steroïden

Naam van de vulkaan Continent Land Locatie laatste uitbarsting laatste activiteit
High Island Asia China Hong Kong ~140 miljoen jaar geleden No data
Island Park Caldera North-America USA State of Idaho 2.1 miljoen jaar geleden November 19 2015 08:56 PM
La Garita Caldera North-America USA State of Colorado ~27.8 miljoen jaar geleden No data
Lake Taupo Australia - New-Zealand New Zealand North Island ~26,500 jaar geleden November 22 2015 06:45 PM
Lake Toba Indonesian Archipelago Indonesia Northern Sumatra ~74,000 jaar geleden October 21 2015 09:04 PM
Whakamaru Australia - New-Zealand New Zealand North Island ~254,000 jaar geleden November 22 2015 09:29 PM
Yellowstone Caldera North-America USA State of Wyoming 640,000 jaar geleden November 23 2015 02:54 AM
Aira Caldera Asia Japan Island of Kyushu ~22,000 jaar geleden October 02 2015 07:09 PM
Baekdu Mountain Asia China The border North Korea and China ~969 CE No data
Campi Flegrei Europe Italy Naples ~39,280 jaar geleden November 18 2015 10:52 AM
Kikai Caldera Asia Japan Osumi Islands, Kagoshima Prefecture ~6,300 jaar geleden August 17 2015 11:40 AM
Laacher See Europe Germany Rhineland-Palatinate ~12,900 jaar geleden October 21 2015 11:02 AM
Long Valley Caldera North-America USA State of California ~760,000 jaar geleden November 23 2015 03:57 AM
Mount Aso Asia Japan Island of Kyushu, Kumamoto Prefecture ~80,000 jaar geleden October 02 2015 07:09 PM
Mount Tambora Indonesian Archipelago Indonesia Sumbawa Island 1815 November 20 2015 04:08 PM
Reporoa Caldera Australia - New-Zealand New Zealand Taupo Volcanic Zone 230,000 jaar geleden November 22 2015 09:29 PM
Santorini Volcano Europe Greece Island of Thera 1927 November 05 2015 05:26 PM
Valles Caldera North-America USA Jemez Mountains, State of New Mexico ~1.12 miljoen jaar geleden  

Laten wij op dit geheel zeer duidelijk zijn, de totale aandacht voor klimaat verandering is een totale oplichting.

Dat wij meer kunnen doen klopt helemaal, om uw apparatuur die u niet gebruikt uit te laten zoals we dat hebben beschreven, en dan helpt u de natuur zoals u zelf in uw portemonnee. En dat laatste moet u zo houden, het geld in eigen portemonnee te laten en niet weg te geven aan dat soort geldklopperij wat verdwijnt in hun zakken en zeker niet in de natuur.

Nieuwsberichten in het begin al aangaf in dit artikel, zijn er vier factoren die de klimaatverandering drastisch veranderen.

Ons aardmagnetische veld die aan het verzwakken is, toen het artikel beschreven werd op Wikipedia over omkering van het aardmagnetisch veld. Staat zeer duidelijk beschreven dan ze ruwweg een schatting kunnen maken, en dat de wetenschappelijke gemeenschap is verdeeld over de verklaring voor het omkeren van het aardmagnetisch veld. Uit die zinnen halen wij al duidelijk diverse woorden eruit (ruwweg) (verdeeld) en (verdeeld) die aangeven dat de wetenschappers het simpelweg niet weten. Tot 19 juni 2015, toen er dus berichten verschenen dat wetenschappers zeer verbaast waren dat ons eigen aardmagnetische veld drastisch aan het verzwakken was in een periode van nog niet eens een half jaar.

Nieuwsberichten, heeft heel ver van te voren al diverse artikelen geschreven over de aardmagnetische veld dat die bezig is met het verzwakken. Nieuwsberichten heeft toen ook alle informatie die in de jaren zijn onderzocht gedeeld met diverse wetenschappers over de wereld. Dit resulteerde dat zij vonden de wetenschappers, dat wij doomsday denkers waren. Zoals wij al de datum beschreven 19 juni 2015 kwam dan ook exact onze bevindingen online door de wetenschappers dat ze totaal er naast zaten, maar de bevolking behoefd zich geen zorgen te maken.

Fout helemaal fout om die uitspraken te doen, gezien dat we nu iedere dag te maken hebben met natuur geweld in iedere vorm die men maar kunt bedenken. Het gaat er niet om dat wij van Nieuwsberichten gelijk willen hebben, het mag wel duidelijk worden dat we allemaal bedonderd worden zoals misbruik gemaakt wordt van het feit dat de natuur zo dadelijk meer in petto heeft dat iedereen had kunnen bedenken. Volg het geld en dan zal men eens duidelijke antwoorden krijgen, waarom er ineens overspoeld worden door allemaal reclames en video's zoals complete uitzendingen over ons klimaatverandering.

U heeft nu ook kunnen lezen over Wikipedia over Omkering van het aardmagnetisch veld, daar kunnen wij een heel duidelijk antwoord op geven. Omkering van het aardmagnetisch veld is nog lang niet gebeurd en zal nog wellicht enkele jaren op zich wachten dat dit gebeurd. Wat wel aan de gang is het verzwakken van het aardmagnetische veld, en dat is de aanloop tot het omkering van het aardmagnetisch veld. En dat is een heel groot verschil van gebeurtenis, gezien dat niemand ook Nieuwsberichten absoluut niet kan aangeven wat er exact zal gebeuren hier op aarde. Wat wel duidelijk vast staat is, dat onze aarde in de aankomende maanden een doel wit is en zal worden van een veel grotere ramp die wij als mens zullen meemaken.

Omdat wij in een zeer moderne wereld leven, met zoveel elektronica van alle gemakken van dien ons leven bepaald totaal zal veranderen. De eerste Supterstorm Solar Flare zal ons totaal terug zetten in de middeleeuwen zonder stroom, wij weten van Nieuwsberichten dat dit in de zeer nabije toekomst zal gebeuren. En die komt sneller dan u ooit had kunnen verwachten, maar dan is het wel te laat voor miljoenen mensen over de gehele wereld. Simpel weg, omdat niemand voorbereid word om te leven zonder stroom.

Nieuwsberichten heeft al maanden gewaarschuwd, en geprobeerd om ieder van te voren te waarschuwen dat wat er zal gaan komen. Eveneens zijn wij nog steeds bezig om de discussieforum vol te zetten met overleving technieken, meer kunnen wij niet doen voor u. Het is aan u, wat u met dit soort informatie doet, de uitkomst weten wij ook al daarvan.

Qr Code
Ga naar boven