fbpx

Wereldoorlog 3 is al begonnen? De verklaring vn doelen (deel 5)

AGENDA 21

Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21

United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21 Deze vernieuwing is een actieplan voor mensen, de planeet en de welvaart. Het streeft er ook naar om de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. We erkennen dat armoede in alle vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging en een onontbeerlijke vereiste voor duurzame ontwikkeling is, erkennen.

Download de United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21

VERKLARING

Alle landen en alle belanghebbenden, die samenwerken in samenwerking, zullen dit plan implementeren. We zijn beslist om het menselijk ras van de armoede tirannie te bevrijden en onze planeet te genezen en te beveiligen. We zijn vastbesloten om de dapper en transformatieve stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te verplaatsen. Als we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achtergelaten zal worden.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en 169 doelen die we vandaag aankondigen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele vernieuwing. Ze trachten de Millennium Development Goals te bouwen en te voltooien wat deze niet behalen. Zij trachten de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meiden te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en balanseren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en milieu.

De doelen en doelen zullen in de komende vijftien jaar actie stimuleren op gebieden van kritisch belang voor de mensheid en de planeet:

Mensen

We zijn vastbesloten om armoede en honger in al hun vormen en dimensies te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen hun potentieel in waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen vervullen. Dit gaat u als burger geld kosten, omdat te behalen.

Planeet

We zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen de achteruitgang, met inbegrip van duurzaam verbruik en productie, duurzaam beheer van haar natuurlijke hulpbronnen en dringende actie op het gebied van klimaatverandering, zodat het de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan ondersteunen. Dit gaat u als burger geld kosten, omdat te behalen.

Welvaart

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat alle mensen welvarende en vervullende levens kunnen genieten en dat economische, sociale en technologische vooruitgang plaatsvindt in harmonie met de natuur. Dit gaat u als burger geld kosten, omdat te behalen.

Vrede

We zijn vastbesloten om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen die vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en geen vrede zonder duurzame ontwikkeling. Dit gaat u als burger geld kosten, omdat te behalen.

Partnerschap

We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze vernieuwing te implementeren door middel van een vernieuwd globaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op een geest van versterkte mondiale solidariteit, met name gericht op de behoeften van de armste en kwetsbaarste en met alle landen, Alle belanghebbenden en alle mensen.

De interlinkages en geïntegreerde aard van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het doel van de nieuwe vernieuwing wordt gerealiseerd. Als we onze ambities in de volledige omvang van de vernieuwing realiseren, zullen de levens van iedereen diep worden verbeterd en zal onze wereld beter worden omgezet. Dit gaat u als burger geld kosten, omdat te behalen en vele ondernemers zullen ten ondergaan.

Invoering

1. Wij, de staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers, die op 25-27 september 2015 in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York bijeenkomen, zoals de organisatie haar zeventigste verjaardag viert, heeft vandaag besloten over nieuwe wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

2. Namens de volkeren die we dienen hebben we een historische beslissing genomen over een uitgebreide, verreikende en mensengerichte reeks universele en transformatieve doelen en doelstellingen. We verbinden ons ertoe om onvermoeid te werken voor de volledige implementatie van deze agenda tegen 2030. We erkennen dat armoede in al zijn vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging en een onontbeerlijke vereiste voor duurzame ontwikkeling is. We zijn erop gericht om op een evenwichtige en geïntegreerde manier duurzame ontwikkeling in zijn drie dimensies - economisch, sociaal en milieu - te realiseren. We zullen ook voortbouwen op de prestaties van de Millennium Development Goals en trachten hun onvoltooide zaken aan te pakken.

3. Wij oplossen, tussen nu en 2030, om armoede en honger overal te beëindigen; Ongelijkheden in en tussen landen bestrijden; Vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen opbouwen; De bescherming van de mensenrechten en de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes; En om de blijvende bescherming van de planeet en zijn natuurlijke hulpbronnen te waarborgen. We besluiten ook om voorwaarden te creëren voor duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, gedeelde voorspoed en fatsoenlijk werk voor iedereen, rekening houdend met verschillende niveaus van nationale ontwikkeling en capaciteiten.

4. Als we aan deze grote collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand achtergelaten zal worden. Erkend dat de waardigheid van de mens persoonlijk fundamenteel is, willen we de doelstellingen en doelstellingen zien voor alle naties en volkeren en voor alle maatschappelijke segmenten. En we zullen proberen om het verste achter de rug te bereiken.

5. Dit is een agenda van ongekende omvang en betekenis. Het wordt door alle landen geaccepteerd en is van toepassing op alle, rekening houdend met de verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en respecteert nationaal beleid en prioriteiten. Dit zijn universele doelen en doelen die de hele wereld, ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden betreffen. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en balanseren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.

6. De doelstellingen en doelstellingen zijn het gevolg van meer dan twee jaar intensieve publieke overleg en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden over de hele wereld, waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan de stemmen van de armste en kwetsbaarste. Deze raadpleging omvatte waardevolle werkzaamheden van de Algemene Werkgroep Openbare Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en door de Verenigde Naties, wiens secretaris-generaal in december 2014 een syntheseverslag heeft verstrekt.

Onze visie

7. In deze Doelen en doelstellingen stellen we een uiterst ambitieuze en transformatieve visie op. Wij voorzien een wereld vrij van armoede, honger, ziekte en wil, waar alle levens kunnen bloeien. Wij voorzien een wereld vrij van angst en geweld. Een wereld met universele geletterdheid. Een wereld met een billijke en universele toegang tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs op alle niveaus, gezondheidszorg en sociale bescherming, waar het fysieke, mentale en sociale welzijn verzekerd is. Een wereld waarin we onze verbintenissen met betrekking tot het mensenrecht op veilig drinkwater en sanitatie bevestigen en waar hygiëne verbeterd is; En waar het voedsel voldoende, veilig, betaalbaar en voedzaam is. Een wereld waarin menselijke habitats veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn en waar universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is.

8. Wij overwegen een wereld van universeel respect voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid, de rechtsstaat, justitie, gelijkheid en non-discriminatie; Van respect voor ras, etniciteit en culturele diversiteit; En van gelijke kansen die het volledige verwezenlijking van menselijk potentieel mogelijk maken en bijdragen tot gedeelde voorspoed. Een wereld die in zijn kinderen investeert en waarin elk kind zich vrijkomt van geweld en uitbuiting. Een wereld waarin elke vrouw en meisje volledige gendergelijkheid geniet en alle juridische, sociale en economische belemmeringen voor hun empowerment zijn verwijderd. Een rechtvaardige, eerlijke, tolerante, open en maatschappelijke inclusieve wereld waarin de behoeften van de meest kwetsbare mensen worden voldaan.

9. Wij overwegen een wereld waarin elk land volgehouden, inclusief en duurzame economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen heeft. Een wereld waarin de consumptie- en productiepatronen en het gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen - van lucht naar land, van rivieren, meren en aquifers naar oceanen en zeeën - duurzaam zijn. Eén waarin democratie, goed bestuur en de rechtsstaat en een instaatbare omgeving op nationaal en internationaal niveau essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling, waaronder duurzame en inclusieve economische groei, sociale ontwikkeling, milieubescherming en uitroeiing van armoede en honger. Eén waarin ontwikkeling en toepassing van technologie klimaatgevoelig zijn, biodiversiteit respecteren en veerkrachtig zijn. Een waarin de mensheid in harmonie met de natuur leeft en waarin het wild en andere levende soorten beschermd zijn.

Onze gedeelde principes en verplichtingen

10. De nieuwe agenda wordt geleid door de doelen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, inclusief volledige eerbiediging van het internationale recht. Het is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en het Uitkomstdocument van de Wereldtop van 2005. Het wordt geïnformeerd door andere instrumenten zoals de Verklaring inzake het recht op ontwikkeling.

11. Wij bevestigen de resultaten van alle belangrijke VN-conferenties en topconferenties die een solide basis hebben gelegd voor duurzame ontwikkeling en hebben bijgedragen tot de nieuwe agenda. Deze omvatten de Rio-verklaring over milieu en ontwikkeling; De wereldtop over duurzame ontwikkeling; De wereldtop voor sociale ontwikkeling; Het actieprogramma van de internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling, het actieplatform van Peking; En de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling ("Rio + 20"). We bevestigen ook de follow-up van deze conferenties, met inbegrip van de resultaten van de vierde conferentie van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen, de derde internationale conferentie over ontwikkelingslanden voor kleine eilandjes; De Tweede Verenigde Naties Conferentie over Ontwikkelingslanden; En de derde VN Wereldconferentie over Ramprisicobeperking.

12. Wij bevestigen alle beginselen van de Rio-verklaring inzake milieu en ontwikkeling, met inbegrip van onder andere het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, zoals in principe 7 uiteengezet.

13. De uitdagingen en verplichtingen in deze belangrijke conferenties en topconferenties zijn onderling verbonden en roepen op tot geïntegreerde oplossingen. Om hen effectief aan te pakken, is een nieuwe aanpak nodig. Duurzame ontwikkeling erkent dat het armoedebestrijding in al zijn vormen en dimensies elimineert, ongelijkheid in en tussen de landen bestrijdt, de planeet behoudt, een duurzame, inclusieve en duurzame economische groei creëert en sociale integratie bevordert, gekoppeld zijn aan elkaar en zijn afhankelijk van elkaar.

Onze wereld vandaag

14. We ontmoeten elkaar in een tijd van enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Miljarden van onze burgers blijven in armoede leven en worden een leven van waardigheid geweigerd. Er zijn toenemende ongelijkheden binnen en tussen landen. Er zijn enorme verschillen tussen kans, rijkdom en macht. Gender ongelijkheid blijft een belangrijke uitdaging. Werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid, is een grote zorg. Globale gezondheidsbedreigingen, meer frequente en intense natuurrampen, spiraalvormig conflict, gewelddadig extremisme, terrorisme en daarmee samenhangende humanitaire crises en de gedwongen verplaatsing van mensen dreigen veel van de ontwikkelingsuitgang die de afgelopen decennia is gemaakt, te omzeilen. Natuurlijke bronuitputting en negatieve gevolgen van milieuvermindering, waaronder woestijnvorming, droogte, landafbraak, zoetwaterschaarste en verlies van biodiversiteit, toevoegen aan en verergeren de lijst van uitdagingen die de mensheid geconfronteerd heeft. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en de negatieve effecten ervan ondermijnen het vermogen van alle landen om duurzame ontwikkeling te bereiken. Toenemingen in de wereldwijde temperatuur, stijging van de zeespiegel, de verzuring van de oceaan en andere gevolgen voor de klimaatverandering hebben een ernstige invloed op kustgebieden en laaggelegen kustlanden, waaronder veel minst ontwikkelde landen en kleine eilandontwikkelingslanden. Het overleven van veel samenlevingen, en van de biologische ondersteuningssystemen van de planeet, is in gevaar.

15. Het is echter ook een tijd van enorme kans. Er zijn aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het voldoen aan veel ontwikkelingsuitdagingen. In de afgelopen generatie zijn honderden miljoenen mensen voortgekomen uit extreme armoede. Toegang tot onderwijs is sterk toegenomen voor zowel jongens als meiden. De verspreiding van informatie- en communicatietechnologie en wereldwijde interconnectie heeft een groot potentieel om de menselijke vooruitgang te versnellen, de digitale kloof te overbruggen en kennismaatschappijen te ontwikkelen, evenals wetenschappelijke en technologische innovatie op gebieden die zo divers zijn als medicijnen en energie.

16. Bijna vijftien jaar geleden werden de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen overeengekomen. Deze vormden een belangrijk kader voor ontwikkeling en op een aantal gebieden is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Maar de vooruitgang is ongelijk, vooral in Afrika, de minst ontwikkelde landen, de ontwikkelde landen in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden van kleine eilandjes. Sommige van de MDG's blijven buitengewoon, met name die met betrekking tot moeders-, pasgeboren- en kindergezondheid en de voortplantingsgezondheid . Wij herinneren ons aan de volledige realisatie van alle MDG's, met inbegrip van de buitensporige MDG's, met name door middel van gerichte en opgeschorte hulp aan de minst ontwikkelde landen en andere landen in speciale situaties, in overeenstemming met de relevante ondersteunende programma's. De nieuwe agenda bouwt voort op de Millennium Development Goals en streeft naar de voltooiing van wat deze niet behalen, met name bij het bereiken van de meest kwetsbare.

17. In dit kader gaat het kader dat we vandaag aankondigen echter veel verder gaan dan de MDG's. Naast de voortdurende ontwikkelingsprioriteiten zoals armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en voedselveiligheid en voeding, wordt een breed scala aan economische, sociale en milieudoelstellingen uiteengezet. Het belooft ook meer vreedzame en inclusieve samenlevingen. Het bepaalt ook cruciaal de wijze van implementatie. Weerspiegeling van de geïntegreerde aanpak die we hebben besloten, zijn er diepe interconnecties en veel cross-cutting elementen over de nieuwe Doelen en doelstellingen.

De nieuwe agenda

18. We publiceren vandaag 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen met 169 geassocieerde doelen die geïntegreerd en ondeelbaar zijn. Nog nooit eerder hebben wereldleiders gezamenlijk optreden gezegd en streven erop tegen zo'n brede en universele beleidsagenda. We zetten samen op het pad naar duurzame ontwikkeling, die ons collectief inzetten voor het nastreven van wereldwijde ontwikkeling en win-win-samenwerking die grote winsten kan opleveren voor alle landen en alle delen van de wereld. Wij bevestigen dat elke staat volwaardig soevereiniteit heeft en vrij zal uitoefenen over al zijn rijkdom, natuurlijke hulpbronnen en economische activiteiten. We zullen de agenda implementeren voor het volledige voordeel van iedereen, voor de generatie van vandaag en voor toekomstige generaties. Hierbij bevestigen wij ons verbintenis tot het internationaal recht en benadrukken dat de agenda wordt uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de rechten en verplichtingen van staten onder het internationaal recht.

19. Wij bevestigen het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, evenals andere internationale instrumenten die betrekking hebben op mensenrechten en internationaal recht. Wij benadrukken de verantwoordelijkheden van alle staten om, conform het Handvest van de Verenigde Naties, de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen te respecteren, beschermen en bevorderen, zonder onderscheid van welke aard dan ook ras, kleur, geslacht, taal, religie, politiek Of andere mening, nationale of sociale oorsprong, eigendom, geboorte, handicap of andere status.

20. Het realiseren van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meiden zal een cruciale bijdrage leveren aan de vooruitgang in alle doelstellingen en doelstellingen. Het bereiken van een volledig menselijk potentieel en duurzame ontwikkeling is niet mogelijk als de helft van de mensheid haar volledige mensenrechten en kansen steeds ontkent. Vrouwen en meiden moeten gelijke toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs, economische middelen en politieke participatie, evenals gelijke kansen met mannen en jongens voor werkgelegenheid, leiderschap en besluitvorming op alle niveaus. We zullen werken voor een aanzienlijke toename van de investeringen om het gendergap te verhelpen en de steun voor instellingen te versterken met betrekking tot gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau. Alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meiden worden geëlimineerd, met inbegrip van de betrokkenheid van mannen en jongens. Het systematisch mainstreaming van een genderperspectief bij de implementatie van de agenda is cruciaal.

21. De nieuwe doelstellingen en doelstellingen treden in werking op 1 januari 2016 en zullen de beslissingen nemen die we de komende vijftien jaar overnemen. We zullen allemaal werken om de agenda in onze eigen landen en op regionaal en mondiaal niveau te implementeren, rekening houdend met verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en respecteren van nationaal beleid en prioriteiten. Wij zullen de nationale beleidsruimte respecteren voor duurzame, inclusieve en Duurzame economische groei, met name voor de ontwikkeling van staten, terwijl het in overeenstemming blijft met de relevante internationale regels en verplichtingen. We erkennen ook het belang van de regionale en subregionale dimensies, regionale economische integratie en interconnectiviteit in duurzame ontwikkeling. Regionale en subregionale kaders kunnen de effectieve vertaling van duurzaam ontwikkelingsbeleid vergemakkelijken in concrete acties op nationaal niveau.

22. Elk land heeft specifieke uitdagingen in het nastreven van duurzame ontwikkeling. De meest kwetsbare landen, en met name Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en ontwikkelingslanden met een klein eiland, verdienen speciale aandacht, evenals landen in situaties van conflicten en landen na conflicten. Er zijn ook serieuze uitdagingen in veel middeninkomenslanden.

23. Mensen die kwetsbaar zijn, moeten gemachtigd zijn. Degenen die in de agenda tot uiting komen, omvatten alle kinderen, jongeren, personen met een handicap (waarvan meer dan 80% in armoede leven), mensen met hiv / aids, ouderen, inheemse volkeren, vluchtelingen en ontheemden en migranten. We besluiten verder effectieve maatregelen en acties in overeenstemming met het internationaal recht te nemen om obstakels en beperkingen te verwijderen, de steun te versterken en te voldoen aan de speciale behoeften van mensen die leven in gebieden die zijn geconfronteerd met complexe humanitaire noodgevallen en in terroristische gebieden.

24. Wij zijn vastbesloten om armoede in al zijn vormen en dimensies te beëindigen, met inbegrip van de uitroeiing van extreme armoede tegen 2030. Alle mensen moeten een basisstandaard hebben, met inbegrip van de sociale beschermingstelsels. We zijn ook vastberaden om honger te beëindigen en voedselzekerheid als een prioriteit te behalen en alle vormen van ondervoeding te beëindigen. In dit verband bevestigen we opnieuw de belangrijke rol en inclusieve aard van het Comité voor Voedselveiligheid in de wereld en verwelkomen de Verklaring van Rome over voeding en kader voor actie. Wij zullen middelen inzetten voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en duurzame landbouw en visserij, die kleine boeren, vooral vrouwenboeren, herders en vissers in ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, ondersteunen.

25. Wij pleiten voor het aanbieden van inclusief en eerlijk kwaliteitsonderwijs op alle niveaus - vroegtijdig, primair, secundair, tertiair, technisch en beroepsopleiding. Alle mensen moeten, ongeacht hun geslacht, leeftijd, ras, etniciteit en personen met een handicap, migranten, inheemse volkeren, kinderen en jeugd, vooral in kwetsbare situaties, toegang hebben tot levenslang leren kansen die hen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven Nodig om kansen te benutten en volledig deel te nemen aan de samenleving. We zullen ernaar streven om kinderen en jongeren een verzorgende omgeving te bieden voor de volledige realisatie van hun rechten en capaciteiten, waardoor onze landen het demografische dividend kunnen halen, inclusief door veilige scholen en samenhangende gemeenschappen en gezinnen.

26. Om de lichamelijke en mentale gezondheid en het welzijn te bevorderen en de levensverwachting voor iedereen te verlengen, moeten we universele gezondheidsdekking en toegang tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg bereiken. Niemand mag achterblijven. We verbinden zich ertoe om de vooruitgang die tot op heden is geboekt, te versnellen met het verminderen van pasgeborenen, kinder- en moedersterfte door al die preventieve sterfgevallen vóór 2030 te beëindigen. Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van universele toegang tot seksuele en voortplantende gezondheidszorg, met inbegrip van familieplanning, informatie en onderwijs . We zullen ook het tempo van de vooruitgang die is geboekt bij de bestrijding van malaria, HIV / AIDS, tuberculose, hepatitis, Ebola en andere overdraagbare ziekten en epidemies, versnellen, met inbegrip van het aanpakken van groeiende antimicrobiële resistentie en het probleem van onbewaakte ziekten die de ontwikkelingslanden beïnvloeden. We zijn toegewijd aan de preventie en behandeling van niet-overdraagbare ziekten, waaronder gedrags-, ontwikkelings- en neurologische stoornissen, die een belangrijke uitdaging vormen voor duurzame ontwikkeling.

27. Wij zullen streven naar sterke economische fundamenten voor al onze landen. Volgehouden, inclusief en duurzame economische groei is essentieel voor de welvaart. Dit is alleen mogelijk als rijkdom wordt gedeeld en inkomensongelijkheid wordt aangepakt. We zullen werken om dynamische, duurzame, innovatieve en mensengerichte economieën te bouwen, met name het bevorderen van jeugdwerk en de economische empowerment van vrouwen, en in het bijzonder en fatsoenlijk werk voor iedereen. Wij zullen dwangarbeid en mensenhandel uitroei en kinderarbeid in al zijn vormen uitschakelen. Alle landen zullen profiteren van een gezond en goed opgeleid personeel met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor productief en vervullend werk en volledige participatie in de samenleving. We zullen de productieve capaciteiten van de minst ontwikkelde landen in alle sectoren versterken, met inbegrip van structurele transformatie. Wij zullen beleid voeren die productieve capaciteiten, productiviteit en productieve werkgelegenheid verhogen; Financiele integratie; Duurzame landbouw-, pastoralistische en visserijontwikkeling; Duurzame industriële ontwikkeling; Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energiediensten; Duurzame vervoerssystemen; En kwaliteit en veerkrachtige infrastructuur.

28. Wij verplichten fundamentele veranderingen aan te brengen in de manier waarop onze samenlevingen goederen en diensten produceren en verbruiken. Regeringen, internationale organisaties, de bedrijfsleven en andere niet-gouvernementele actoren en individuen moeten bijdragen aan het veranderen van onhoudbare consumptie- en productiepatronen, onder meer door mobilisatie vanuit alle bronnen van financiële en technische bijstand om de wetenschappelijke, technologische en innovatieve ontwikkelingslanden te versterken. Capaciteiten om te bewegen naar duurzamer patronen van consumptie en productie. Wij stimuleren de implementatie van het 10-jarig kader van programma's voor duurzaam verbruik en productie. Alle landen nemen actie, met ontwikkelde landen die het voortouw nemen met inachtneming van de ontwikkelingen en mogelijkheden van ontwikkelingslanden.

29. Wij erkennen de positieve bijdrage van migranten voor inclusieve groei en duurzame ontwikkeling. We erkennen ook dat internationale migratie een multidimensionale realiteit is die van groot belang is voor de ontwikkeling van landen van herkomst, transit en bestemming, die coherente en uitgebreide reacties vereist. Wij zullen internationaal samenwerken om veilige, ordelijke en regelmatige migratie te waarborgen waarbij volledige eerbiediging van de mensenrechten en de humane behandeling van migranten wordt betrokken, ongeacht de migratiestatus, vluchtelingen en ontheemden. Dergelijke samenwerking moet ook de veerkracht van de gemeenschappen van vluchtelingen, met name in ontwikkelingslanden, versterken. Wij onderstrepen het recht van migranten om terug te keren naar hun land van burgerschap, en eraan te herinneren dat staten moeten ervoor zorgen dat hun terugkerende onderdanen behoorlijk worden ontvangen.

30. Staten worden sterk aangemoedigd zich te onthouden van het uiten en toepassen van unilaterale economische, financiële of handelsmaatregelen die niet in overeenstemming zijn met het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde Naties die het volbrengen van economische en sociale ontwikkeling, met name in ontwikkelingslanden, belemmeren.

31. Wij erkennen dat het UNFCCC het voornaamste internationale, intergouvernementele forum is voor het onderhandelen van de globale reactie op klimaatverandering. We zijn vastbesloten om de dreiging van klimaatverandering en milieuvermindering op een beslissende manier aan te pakken. De mondiale aard van klimaatverandering vraagt ​​om de breedste mogelijke internationale samenwerking, gericht op het versnellen van de globale broeikasgasemissies en aanpakken van aanpassingen aan de ongunstige gevolgen van klimaatverandering. We merken met grote bezorgdheid op dat de aanzienlijke kloof tussen het gecombineerde effect van de mitigatieplannen van partijen ten opzichte van de globale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in 2020 en de totale emissieroutes overeenstemt met het waarschijnlijk maken dat de globale gemiddelde temperatuur onder 2 ° C zal stijgen Of 1,5 ° C boven pre-industriële niveaus.

32. In de vooruitzicht van de COP21-conferentie in Parijs in december onderstrepen we de inzet van alle staten om te werken aan een ambitieuze en universele klimaatovereenkomst. Wij bevestigen dat het protocol, een ander wettelijk instrument of een overeengekomen uitkomst met wettelijke kracht krachtens het verdrag dat van toepassing is op alle partijen, op evenwichtige wijze moet worden aangepakt, onder andere, mitigatie, aanpassing, financiering, technologische ontwikkeling en overdracht, en capaciteitsopbouw en transparantie Van actie en ondersteuning.

33. Wij erkennen dat sociale en economische ontwikkeling afhankelijk is van het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. We zijn daarom vastbesloten om oceanen en zeeën, zoetwaterbronnen, bossen, bergen en droge gebieden te beschermen en duurzaam te gebruiken en de biodiversiteit, ecosystemen en het wild te beschermen. We zijn ook vastberaden om duurzaam toerisme te bevorderen, waterschaarste en watervervuiling aan te pakken, de samenwerking op het gebied van woestijnvorming, stofstormen, landafbraak en droogte te versterken en veerkracht en reductie van rampen te bevorderen. In dit opzicht kijken we uit naar COP13 van het Conventie over Biologische Diversiteit die in 2016 in Mexico zal plaatsvinden.

34. Wij erkennen dat duurzame stedelijke ontwikkeling en beheer van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit van het leven van onze mensen. We zullen samenwerken met lokale overheden en gemeenschappen om onze steden en menselijke nederzettingen te vernieuwen en te plannen om de samenhang van de samenleving en de persoonlijke veiligheid te bevorderen en innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. We zullen de negatieve effecten van stedelijke activiteiten en chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu, verminderen, met inbegrip van milieuvriendelijk beheer en veilig gebruik van chemicaliën, vermindering en recycling van afval en efficiënter gebruik van water en energie. En we zullen werken om de impact van de steden op het wereldwijde klimaatstelsel te minimaliseren. We zullen ook rekening houden met de ontwikkeling van de bevolking en de projecties in onze strategieën en beleidsmaatregelen op nationaal, plattelands- en stedelijk gebied. We kijken uit naar de komende Conferentie van de Verenigde Naties inzake huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling in Quito, Ecuador.

35. Duurzame ontwikkeling kan niet gerealiseerd worden zonder vrede en veiligheid; En vrede en veiligheid zijn zonder risico's in gevaar. De nieuwe agenda erkent de noodzaak om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen op te bouwen die gelijke toegang tot de rechter bieden en gebaseerd zijn op eerbiediging van de mensenrechten (met inbegrip van het recht op ontwikkeling), een effectieve rechtsstaat en goed bestuur op alle niveaus en op Transparante, effectieve en verantwoorde instellingen. Factoren die aanleiding geven tot geweld, onzekerheid en onrecht, zoals ongelijkheid, corruptie, slecht bestuur en illegale financiële en wapenstromen, worden in de agenda behandeld. We moeten onze inspanningen verdubbelen om conflicten op te lossen of te voorkomen en post-conflictlanden te ondersteunen, onder meer door ervoor te zorgen dat vrouwen een rol spelen in vredesopbouw en staatsopbouw. Wij roepen op verdere doeltreffende maatregelen en acties die in overeenstemming met het internationaal recht moeten worden getroffen om de belemmeringen voor de volledige realisatie van het zelfbeschikkingsrecht van volkeren die onder koloniale en buitenlandse bezetting voortvloeien te verwijderen, die hun economische en Sociale ontwikkeling en hun omgeving.

36. Wij plannen om interkultureel begrip, tolerantie, wederzijds respect en een ethiek van wereldburgerschap en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen. Wij erkennen de natuurlijke en culturele diversiteit van de wereld en erkennen dat alle culturen en beschavingen kunnen bijdragen tot en zijn cruciale voordelen van duurzame ontwikkeling.

37. Sport is ook een belangrijke rol in duurzame ontwikkeling. We erkennen de groeiende bijdrage van sport tot de realisatie van ontwikkeling en vrede in de bevordering van tolerantie en respect en de bijdragen die het aan de empowerment van vrouwen en jongeren, individuen en gemeenschappen, alsmede doelstellingen op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale integratie biedt .

38. Wij bevestigen in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties de noodzaak de territoriale integriteit en de politieke onafhankelijkheid van de staten te respecteren.

Middelen van implementatie

39. De omvang en ambitie van de nieuwe agenda vereist een vernieuwd wereldwijd partnerschap om de uitvoering ervan te waarborgen. Wij verbinden ons hier volledig aan. Dit partnerschap zal werken in een geest van mondiale solidariteit, met name solidariteit met de armste en met mensen in kwetsbare situaties. Het zal een intensieve wereldwijde betrokkenheid vergemakkelijken ter ondersteuning van de implementatie van alle doelstellingen en doelstellingen, waarbij regeringen, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, het systeem van de Verenigde Naties en andere actoren worden samengebracht en alle beschikbare middelen mobiliseren.

40. De middelen voor implementatie doelen onder doel 17 en onder elke SDG zijn de sleutel tot het realiseren van onze agenda en zijn van gelijke betekenis met de andere doelen en doelstellingen. De agenda, inclusief de SDG's, kan worden gehaald in het kader van een vernieuwd wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door het concrete beleid en de acties, zoals uiteengezet in het uitkomstdocument van de derde internationale conferentie over ontwikkelingsfinanciering in Addis Abeba van 13-16 juli 2015. Wij verwelkomen de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Addis Abeba-actieagenda, die een integraal onderdeel vormt van de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling. We erkennen dat de volledige implementatie van de Addis Abeba-actieagenda van cruciaal belang is voor de realisatie van de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

41. Wij erkennen dat elk land de primaire verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen economische en sociale ontwikkeling. De nieuwe agenda behandelt de middelen die nodig zijn voor de implementatie van de doelen en doelstellingen. We erkennen dat deze onder meer over de mobilisatie van financiële middelen, capaciteitsopbouw en de overdracht van milieuvriendelijke technologieën aan ontwikkelingslanden op gunstige voorwaarden, met inbegrip van concessie- en preferentiële voorwaarden, onderling overeengekomen zijn. Openbare financiën, zowel binnenlands als internationaal, zullen een cruciale rol spelen in het leveren van essentiële diensten en openbare goederen en bij het katalyseren van andere financieringsbronnen. Wij erkennen de rol van de diverse particuliere sector, van micro-ondernemingen tot coöperaties naar multinationals, en van organisaties van maatschappelijke organisaties en filantropische organisaties bij de implementatie van de nieuwe agenda.

42. Wij ondersteunen de tenuitvoerlegging van relevante strategieën en actieprogramma's, waaronder de Verklaring van Istanbul en het Actieprogramma, de SIDS Versnelde Modaliteiten van Actie (SAMOA), het Actieprogramma van Wenen voor Ontwikkelingslanden in de periode van 2014-2024, En herbevestigen het belang van het ondersteunen van de agenda van de Afrikaanse Unie 2063 en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal integraal zijn in de nieuwe agenda. We erkennen de grote uitdaging voor het bereiken van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict- en postconflict situaties.

43. Wij benadrukken dat internationale overheidsfinanciën een belangrijke rol spelen bij het aanvullen van de inspanningen van landen om binnenlandse hulpbronnen te mobiliseren, met name in de armste en meest kwetsbare landen met beperkte huishoudelijke middelen. Een belangrijk gebruik van internationale overheidsfinanciën, inclusief ODA, is het stimuleren van extra mobilisatie vanuit andere bronnen, zowel publiek als privé. ODA-aanbieders bevestigen hun respectieve verplichtingen, inclusief de inzet van veel ontwikkelde landen om de ontwikkelingslanden te bereiken van 0,7% van de ODA / BNI en van 0,15% naar 0,2% van de ODA / BNI van de minst ontwikkelde landen.

44. Wij erkennen het belang dat internationale financiële instellingen in overeenstemming met hun mandaten de beleidsruimte van elk land, met name ontwikkelingslanden, ondersteunen. Wij raden ons aan om de stem en participatie van ontwikkelingslanden te verbreden en te versterken - waaronder Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden in het land, ontwikkelingslanden in kleine eilanden en middeninkomstlanden - bij internationale economische besluitvorming, normen en Wereldwijde economische governance.

45. Wij erkennen ook de essentiële rol van de nationale parlementen door hun wetgeving vast te stellen en begrotingen vast te stellen en hun rol in de verantwoording van de effectieve uitvoering van onze verplichtingen. Overheden en overheden zullen ook nauw samenwerken met de regionale en lokale overheden, subregionale instellingen, internationale instellingen, academische instellingen, filantropische organisaties, vrijwilligersgroepen en andere.

46. ​​Wij onderstrepen de belangrijke rol en het vergelijkende voordeel van een adequaat, relevant, samenhangend, efficiënt en effectief VN-systeem ter ondersteuning van de verwezenlijking van de SDG's en duurzame ontwikkeling. Terwijl we het belang van versterkte nationale eigendom en leiderschap op landniveau benadrukken, spreken we onze steun uit voor de lopende ECOSOC-dialoog over de langere termijn positionering van het ontwikkelingssysteem van de Verenigde Naties in het kader van deze agenda.

Follow-up en review

47. Onze regeringen hebben de belangrijkste verantwoordelijkheid voor opvolging en herziening op nationaal, regionaal en globaal niveau in verband met de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de doelen en doelstellingen in de komende vijftien jaar. Om de aansprakelijkheid voor onze burgers te ondersteunen, zorgen we voor een systematische follow-up en evaluatie op de verschillende niveaus, zoals uiteengezet in deze agenda en de Addis Abeba-actieagenda. Het Politieke Forum op hoog niveau onder auspiciën van de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad zal de centrale rol spelen in het toezicht op de follow-up en de evaluatie op mondiaal niveau.

48. Indicatoren worden ontwikkeld om dit werk te helpen. Kwaliteit, toegankelijk, tijdig en betrouwbaar gescheiden gegevens zullen nodig zijn om te helpen bij het meten van vooruitgang en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Dergelijke gegevens zijn de sleutel tot de besluitvorming. Gegevens en informatie uit bestaande rapportage mechanismen dienen waar mogelijk te worden gebruikt. We zijn het ermee eens dat we onze inspanningen intensiveren om de statistische capaciteiten in ontwikkelingslanden te versterken, met name Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden in het ontwikkelde land, ontwikkelingslanden in kleine eilandjes en middeninkomstlanden. We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van bredere vorderingen op het gebied van het bruto binnenlands product (BBP).

Een oproep tot actie om onze wereld te veranderen

49. Zeventig jaar geleden kwam een ​​eerdere generatie wereldleiders samen om de Verenigde Naties te creëren. Vanuit de as van oorlog en divisie vormden ze deze organisatie en de waarden van vrede, dialoog en internationale samenwerking die het onderbouwen. De hoogste belichaming van deze waarden is het Handvest van de Verenigde Naties.

50. Vandaag nemen we ook een beslissing van grote historische betekenis. We besluiten een betere toekomst voor alle mensen op te bouwen, waaronder de miljoenen die de kans hebben om fatsoenlijke, waardige en lonende levens te leiden en hun volledige menselijke potentieel te bereiken. We kunnen de eerste generatie zijn om te slagen om armoede te beëindigen; Net als we de laatste kunnen zijn om de planeet te redden. De wereld zal in 2030 een betere plaats zijn als we in onze doelstellingen slagen.

51. Wat we vandaag aankondigen - een agenda voor wereldwijde actie voor de komende vijftien jaar - is een handvest voor mensen en de planeet in de eenentwintigste eeuw. Kinderen en jonge vrouwen en mannen zijn kritische agenten van verandering en zullen in de nieuwe Doelen een platform vinden om hun oneindige capaciteiten voor activisme te kanaliseren in de totstandbrenging van een betere wereld.

52. "Wij de Volken" zijn de gevierde openingswoorden van het VN-Handvest. Het is 'We the Peoples' die vandaag op de weg naar 2030 beginnen. Onze reis omvat zowel regeringen als parlementen, het VN-systeem en andere internationale instellingen, lokale overheden, inheemse volkeren, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de particuliere sector, De wetenschappelijke en academische gemeenschap - en alle mensen. Miljoenen hebben deze agenda al bezig gehouden met deze eigen agenda. Het is een agenda van de mensen, door de mensen, en voor de mensen - en dit geloven wij, zal het succes ervan verzekeren.

53. De toekomst van de mensheid en van onze planeet ligt in onze handen. Het ligt ook in de handen van de jongere generatie van vandaag die de fakkel naar toekomstige generaties zal doorgeven. We hebben de weg naar duurzame ontwikkeling aangepast; Het is voor ons allemaal om ervoor te zorgen dat de reis succesvol is en de winsten onomkeerbaar zijn.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen en -doelstellingen

54. Na aanleiding van een inklusief proces van intergouvernementele onderhandelingen en op basis van het voorstel van de open werkgroep voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die een contextcontextualisering van deze laatste omvat, zijn de volgende doelen en doelen die we hebben afgesproken.

55. De SDG's en doelen zijn geïntegreerd en ondeelbaar, globaal van aard en universeel toepasbaar, rekening houdend met verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus en respecteren van nationaal beleid en prioriteiten. Doelen worden gedefinieerd als ambitieus en globaal, waarbij elke overheid zijn eigen nationale doelstellingen instelt die worden geleid door het globale ambitie, maar rekening houdend met de nationale omstandigheden. Elke overheid zal ook beslissen hoe deze ambities en globale doelstellingen in nationale planningsprocessen, beleid en strategieën moeten worden opgenomen. Het is belangrijk om de band tussen duurzame ontwikkeling en andere relevante lopende processen op economisch, sociaal en milieugebied te herkennen.

56. Bij de beslissing over deze doelen en doelstellingen erkennen we dat elk land specifieke uitdagingen ondervindt om duurzame ontwikkeling te realiseren en wij onderstrepen de speciale uitdagingen waarmee de meest kwetsbare landen en vooral de Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden zijn en Kleine eiland ontwikkelingslanden, evenals de specifieke uitdagingen voor de midden-inkomenslanden. Landen in conflicten hebben ook speciale aandacht nodig.

57. Wij erkennen dat de basisgegevens voor een aantal van de doelen niet beschikbaar zijn en we vragen om meer steun voor de versterking van de gegevensverzameling en capaciteitsopbouw in de lidstaten, om nationale en wereldwijde basislijnen te ontwikkelen waar ze nog niet bestaan. We verbinden zich ertoe deze kloof in de gegevensverzameling aan te pakken om de vooruitgang te meten, met name voor de onderstaande doelen die geen duidelijke numerieke doelen hebben.

58. Wij stimuleren doorlopende inspanningen van staten in andere fora om belangrijke kwesties aan te pakken die potentiële uitdagingen voor de uitvoering van onze agenda vormen; En we respecteren de onafhankelijke mandaten van die processen. Wij zijn ervan overtuigd dat de agenda en de uitvoering ervan de andere processen en de daarbij genomen besluiten zullen ondersteunen en onverlet laten.

59. Wij erkennen dat er volgens verschillende nationale omstandigheden en prioriteiten verschillende ontwikkelingen, visies, modellen en instrumenten beschikbaar zijn om duurzame ontwikkeling te bereiken; En we bevestigen dat de planeet Aarde en zijn ecosystemen ons gemeenschappelijk huis zijn en dat 'Moeder Aarde' een gemeenschappelijke uitdrukking is in een aantal landen en regio's.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Doel 1. Beëindig armoede in al zijn vormen overal
Doel 2. Eind honger, behaal voedselveiligheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
Doel 3. Zorg voor gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen in alle leeftijden
Doel 4. Zorg ervoor dat inclusief en eerlijk kwaliteitsonderwijs en levenslang leren mogelijkheden voor iedereen worden bevorderd
Doel 5. Bereik gendergelijkheid en bemagtig alle vrouwen en meiden
Doel 6. Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Doel 7. Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Doelstelling 8. Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Doel 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie
Doel 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
Doel 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen
Doel 13. Doe dringende maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan *
Doel 14. Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

1.1 In 2030, uitroei extreme armoede voor alle mensen overal, momenteel gemeten als mensen die minder dan 1,25 dollar per dag leven

1.2 Teen 2030 verminderen tenminste de helft van het aantal mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die in armoede leven in alle dimensies volgens nationale definities

1.3 Implementeer nationaal passende sociale beschermingstelsels en maatregelen voor iedereen, met inbegrip van vloeren, en bereiken in 2030 een aanzienlijke dekking van de armen en de kwetsbare

1.4 Zorg ervoor dat alle mannen en vrouwen, met name de armen en de kwetsbare personen, in 2030 gelijkwaardige rechten hebben op economische middelen, evenals toegang tot basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, erfenis, natuurlijke hulpbronnen, Passende nieuwe technologie en financiële diensten, inclusief microfinanciering

1.5 Bouw in 2030 de veerkracht van de armen en die in kwetsbare situaties en verminder hun blootstelling en kwetsbaarheid tegen klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en milieuschokken en rampen

1.a Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van hulpbronnen uit verschillende bronnen, met inbegrip van de versterkte ontwikkelingssamenwerking, om adequaat en voorspelbaar te zijn voor ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, om programma's en beleid te implementeren om armoede in al zijn dimensies te beëindigen

1.b op nationaal, regionaal en internationaal niveau gezonde beleidsraamwerken opstellen op basis van pro-arme en gendergevoelige ontwikkelingsstrategieën om de versnelde investering te ondersteunen bij de uitroeiing van armoede

Doel 2. Eind honger, behaal voedselveiligheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw

2.1 Eind 2030 eindigen de honger en zorgen ervoor dat alle mensen, met name de armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief zuigelingen, veilig, voedzaam en voldoende voedsel het hele jaar door zorgen

2.2 Eind 2030 beëindigen alle vormen van ondervoeding, inclusief het bereiken van de internationaal overeengekomen streefcijfers voor stunting en verspilling bij kinderen jonger dan 5 jaar, waarbij de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere en borstige vrouwen en ouderen worden aangepakt

2.3 In 2030 verdubbelt de landbouwproductiviteit en de inkomens van kleinschalige voedselproducenten, met name vrouwen, inheemse volkeren, familieboeren, pastoralisten en vissers, met inbegrip van veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en inputs, kennis, financiële diensten , Markten en kansen voor waardetoevoeging en werkloosheid buiten de boerderij

2.4 Zorg ervoor dat duurzame voedselproductiesystemen duurzaam en duurzaam worden toegepast, die de productiviteit en productie vergroten, die bijdragen tot het behoud van de ecosystemen, die de capaciteit verbeteren voor aanpassing aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die land en bodem verbeteren kwaliteit

2.5 In 2020 behoudt de genetische diversiteit van zaden, gekweekte planten en gekweekte en gedomesticeerde dieren en hun verwante wildsoorten, onder meer door middel van goed beheerde en gediversifieerde zaad- en plantenbanen op nationaal, regionaal en internationaal niveau, en bevorderen de toegang tot en eerlijke en Eerlijk verdelen van voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bijbehorende traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen

2.a Verhoging van de investeringen, met inbegrip van de versterkte internationale samenwerking, op het gebied van plattelandsinfrastructuur, agrarisch onderzoek en uitbreidingsdiensten, technologieontwikkeling en planten- en vee-genbanken om de landbouwproductiecapaciteit in ontwikkelingslanden te verbeteren, met name de minst ontwikkelde landen

2.b Handelsbeperkingen en verstoringen op de wereldmarkt voor landbouwproducten corrigeren en voorkomen, onder meer door de parallelle afschaffing van alle vormen van landbouwuitvoersubsidies en alle uitvoermaatregelen met een gelijkwaardig effect, overeenkomstig het mandaat van de ontwikkelingsronde van Doha

2.c Vaststellen van maatregelen om ervoor te zorgen dat de voedingsmiddelenmarkten en hun derivaten goed functioneren en tijdige toegang tot marktinformatie, met inbegrip van voedselreserves, te vergemakkelijken teneinde de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te beperken

Doel 3. Zorg voor gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen in alle leeftijden

3.1 In 2030 vermindert de wereldwijde moedersterfteverhouding tot minder dan 70 per 100.000 levende geboorten

3.2 Teen 2030, beëindigen de overlijden van pasgeborenen en kinderen jonger dan 5 jaar, waarbij alle landen erop gericht zijn de neonatale sterfte te verminderen tot minstens 12 per 1.000 levende geboorten en minder dan 5 jaar sterfte tot minstens 25 per 1.000 levendgeborenen

3.3 Eind 2030, beëindig de epidemieën van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten en bestrijding hepatitis, watergedragen ziekten en andere overdraagbare ziekten

3.4 Teen 2030 verminderen door een derde premature sterfte van niet-overdraagbare ziekten door preventie en behandeling en bevorderen geestelijke gezondheid en welzijn

3.5 Versterken van preventie en behandeling van drugsmisbruik, met inbegrip van verdovende drugsgebruik en schadelijk gebruik van alcohol

3.6 In 2020 halveren het aantal wereldwijde sterfgevallen en verwondingen van verkeersongevallen

3.7 Tot 2030 verzekeren de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, met inbegrip van gezinsplanning, informatie en onderwijs, en de integratie van voortplantingsgezondheid in nationale strategieën en programma's

3.8 De universele gezondheidsdekking bereiken, met inbegrip van financieel risicobeveiliging, toegang tot kwalitatieve essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot veilige, effectieve, kwaliteit en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor alle

3.9 In 2030 verminderen het aantal sterfgevallen en ziekten aanzienlijk door gevaarlijke chemicaliën en lucht-, water- en bodemverontreiniging en verontreiniging

3.a Versterken de implementatie van het kaderconventie van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabaksbeheersing in alle landen, indien van toepassing

3.b Ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen voor de overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die de ontwikkelingslanden vooral beïnvloeden, toegang bieden tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, in overeenstemming met de verklaring van Doha over de TRIPS-Overeenkomst en de volksgezondheid die Bevestigt het recht van ontwikkelingslanden om de bepalingen van de Overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van flexibiliteiten ter bescherming van de volksgezondheid ten volle te benutten en met name toegang te bieden tot medicijnen voor alle

3.c Verhoging van de gezondheidsfinanciering en de werving, ontwikkeling, opleiding en behoud van de gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, met name in de minst ontwikkelde landen en de kleine ontwikkelingslanden

3.d Versterking van de capaciteit van alle landen, met name ontwikkelingslanden, voor vroegtijdige waarschuwing, risicobeperking en beheer van nationale en mondiale gezondheidsrisico's

Doel 4. Zorg ervoor dat inclusief en eerlijk kwaliteitsonderwijs en levenslang leren mogelijkheden voor iedereen worden bevorderd

4.1 Zorg ervoor dat alle meiden en jongens in 2030 gratis, eerlijk en kwalitatief primair en secundair onderwijs volgen, wat leidt tot relevante en effectieve leerresultaten

4.2 Zorg ervoor dat alle meisjes en jongens in 2030 toegang hebben tot kwalitatief vroegtijdige ontwikkeling, zorg en pre-primary education, zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs

4.3 In 2030 zorgen voor gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwalitatief technisch, beroeps- en tertiair onderwijs, inclusief universiteit

4.4 In 2030 zal het aantal jongeren en volwassenen aanzienlijk verbeteren, met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor werkgelegenheid, fatsoenlijke banen en ondernemerschap

4.5 Teen 2030 elimineren genderverschillen in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en beroepsopleiding voor kwetsbare personen, inclusief personen met een handicap, inheemse volkeren en kinderen in kwetsbare situaties

4.6 Zorg ervoor dat alle jeugd en een aanzienlijk deel van volwassenen, zowel mannen als vrouwen, in 2030 geletterdheid en gesyferdheid behalen

4.7 Zorg ervoor dat alle leerlingen in 2030 de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere door middel van opleiding voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijl, mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, Wereldburgerschap en waardering voor culturele diversiteit en de bijdrage van de cultuur aan duurzame ontwikkeling

4.a Educatieve voorzieningen opbouwen en upgraden die kinder-, handicap- en geslachtsgevoelig zijn en veilige, niet-gewelddadige, inclusieve en effectieve leeromgevingen bieden voor iedereen

4.b In 2020 wordt het aantal beurzen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandontwikkelingslanden en de Afrikaanse landen, globaal uitgebreid, voor inschrijving in het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en informatie- en communicatietechnologie, technisch, technisch En wetenschappelijke programma's, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden

4.c In 2030 zal het aanbod van gekwalificeerde docenten aanzienlijk toenemen, met inbegrip van internationale samenwerking voor lerarenopleiding in ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen en de kleine ontwikkelingslanden

Doel 5. Bereik gendergelijkheid en bemagtig alle vrouwen en meiden

5.1 Beëindig alle vormen van discriminatie tegen alle vrouwen en meiden overal

5.2 Elimineer alle vormen van geweld tegen alle vrouwen en meisjes op de publieke en privé-gebieden, met inbegrip van mensenhandel en seksuele en andere vormen van exploitatie

5.3 Elimineer alle schadelijke praktijken, zoals kinder-, vroeg- en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking

5.4 Erken en waardeer onbetaalde zorg en huishoudelijk werk door middel van het aanbieden van openbare diensten, infrastructuur en socialezekerheidsbeleid en de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheid binnen het huishouden en het gezin als nationaal gepast

5.5 Zorgen voor de volledige en effectieve participatie van vrouwen en gelijke kansen voor leiderschap op alle niveaus van besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

5.6 Zorgen voor de universele toegang tot seksuele en voortplantingsgezondheid en voortplantingsrechten zoals overeengekomen in overeenstemming met het actieprogramma van de internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling en het actieplatform van Beijing en de uitkomstdocumenten van hun reviewconferenties

5.a Reformen ondernemen om vrouwen gelijke rechten op economische middelen te geven, alsmede toegang tot eigendom en controle over land en andere vormen van onroerend goed, financiële diensten, erfenis en natuurlijke hulpbronnen, overeenkomstig de nationale wetten

5.b Verbeter het gebruik van technologie, met name informatie- en communicatietechnologie, om de empowerment van vrouwen te bevorderen

5.c Goedkeurend beleid en afdwingbare wetgeving vaststellen en versterken ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en de empowerment van alle vrouwen en meiden op alle niveaus

Doel 6. Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

6.1 Tot 2030 bereiken universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen

6.2 In 2030 krijgen toegang tot adequate en eerlijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en eindigen open ontlasting, met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes en die in kwetsbare situaties

6.3 In 2030 verbeteren de waterkwaliteit door verontreiniging te verminderen, dumping te elimineren en gevaarlijke chemicaliën en materialen te minimaliseren, de hoeveelheid onbehandeld afvalwater te halveren en de recycling aanzienlijk te verhogen en het wereldwijd veilig te gebruiken.

6.4 In 2030 wordt de efficiëntie van watergebruik in alle sectoren aanzienlijk verhoogd en wordt duurzaam onttrekkingen en toevoer van zoet water gewaarborgd om waterschaarste aan te pakken en het aantal mensen met waterschaarste aanzienlijk te verminderen

6.5 In 2030 implementeren geïntegreerd waterbeheer op alle niveaus, inclusief door grensoverschrijdende samenwerking, indien van toepassing

6.6 In 2020 beschermen en herstellen watergerelateerde ecosystemen, waaronder bergen, bossen, wetlands, rivieren, aquifers en meren

6.a Uitbreiding van de internationale samenwerking en capaciteitsopbouw aan ontwikkelingslanden in water- en sanitatierelateerde activiteiten en programma's, inclusief wateropvang, ontzilting, water efficiëntie, afvalwaterzuivering, recycling en hergebruik

6.b Steun en versterk de participatie van lokale gemeenschappen bij het verbeteren van water- en sanitaire voorzieningen

Doel 7. Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.1 Tot 2030 verzekeren universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten

7.2 In 2030 verhoogt het aandeel van hernieuwbare energie in de globale energiemix aanzienlijk

7.3 Tot 2030 verdubbelt de wereldwijde verbetering van de energie-efficiëntie

7.a verbeteren tegen 2030 internationale samenwerking om de toegang tot schoon energieonderzoek en -technologie, met inbegrip van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en geavanceerde en schonere fossiele brandstoftechnologie te vergemakkelijken en investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie te bevorderen

7.b In 2030 uitbreiden infrastructuur en upgraden van technologie voor het leveren van moderne en duurzame energiediensten voor iedereen in ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandontwikkelingslanden en de ontwikkelingslanden in het land, in overeenstemming met hun respectieve ondersteuningsprogramma's

Doelstelling 8. Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

8.1 De economische groei per hoofd van de bevolking in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met name ten minste 7 procent van de bruto binnenlandse productgroei per jaar in de minst ontwikkelde landen

8.2 Hogere niveaus van economische productiviteit bereiken door diversificatie, technologische upgrading en innovatie, met inbegrip van focus op hoogwaardige en arbeidsintensieve sectoren

8.3 Bevorder ontwikkelingsgericht beleid dat productieve activiteiten, fatsoenlijke werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunt en de formalisering en groei van micro-, midden- en kleinbedrijf aanmoedigen, met inbegrip van toegang tot financiële diensten

8.4 Geleidelijk verbeteren door middel van 2030 de wereldwijde rendement efficiëntie in consumptie en productie en streven ernaar om economische groei af te wikkelen door milieuvermindering, in overeenstemming met het 10-jarig kader van programma's voor duurzaam verbruik en productie, waarbij ontwikkelde landen de leiding nemen

8.5 Tot 2030 bereiken volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jongeren en personen met een handicap, en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde

8.6 In 2020 vermindert het aandeel van de jeugd niet in werk, onderwijs of opleiding aanzienlijk

8.7 Neem onmiddellijke en effectieve maatregelen om dwangarbeid, eindmoderne slavernij en mensenhandel uit te roeien en het verbod op en eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid, waaronder werving en gebruik van kinder soldaten, te waarborgen en tegen 2025 kinderarbeid in al zijn vormen

8.8 Bescherming van arbeidsrechten en veilige en veilige werkomgevingen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, met name vrouwenmigranten, en die in onzekere arbeidsplaatsen

8.9 In 2030, ontwikkelen en implementeren van beleid ter bevordering van duurzaam toerisme dat banen creëert en lokale cultuur en producten bevordert

8.10 Versterking van de capaciteit van binnenlandse financiële instellingen om de toegang tot bank-, verzekerings- en financiële diensten voor iedereen te stimuleren en uit te breiden

8.a Verhoging van de steun voor handelssteun voor ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, onder meer door middel van het Verbeterde Geïntegreerde Kader voor handelsgerelateerde technische bijstand aan minst ontwikkelde landen

8.b Ontwikkel en exploiteer in 2020 een globale strategie voor jeugdwerk en implementeer het Global Jobs Pact van de Internationale Arbeidsorganisatie

Doel 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie

9.1 Ontwikkelen van kwaliteit, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van economische ontwikkeling en menselijk welzijn, met de nadruk op betaalbare en billijke toegang voor alle

9.2 Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en verdubbelen in 2030 het aandeel van de sector van het werk en het bruto binnenlands product aanzienlijk, in lijn met de nationale omstandigheden, en verdubbelen haar aandeel in minst ontwikkelde landen

9.3 De toegang van kleine industriële en andere ondernemingen, met name in ontwikkelingslanden, toebrengen tot financiële diensten, waaronder betaalbaar krediet en hun integratie in waardeketens en markten

9.4 Tot 2030 upgraden infrastructuur- en retrofitindustrieën om ze duurzaam te maken, met verhoogde efficiëntie van gebruiksbronnen en meer adoptie van schone en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen actie ondernemen overeenkomstig hun respectieve capaciteiten

9.5 Verbeter wetenschappelijk onderzoek, verbeter de technologische mogelijkheden van industriële sectoren in alle landen, met name ontwikkelingslanden, met inbegrip van 2030 innovatie aanmoedigen en het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per 1 miljoen mensen aanzienlijk verhogen en publieke en particuliere onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven

9.a De duurzame en veerkrachtige infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden vergemakkelijken door middel van verbeterde financiële, technologische en technische ondersteuning aan Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en ontwikkelingslanden met kleine eilandjes

9.b Ondersteuning van binnenlandse technologieontwikkeling, onderzoek en innovatie in ontwikkelingslanden, onder meer door een bevorderende beleidsomgeving te waarborgen voor onder meer industriële diversificatie en waarde toevoeging aan grondstoffen

9.c Versterken de toegang tot informatie- en communicatietechnologie aanzienlijk en streven ernaar om universeel en betaalbaar toegang tot internet te bieden in de minst ontwikkelde landen tegen 2020

Doel 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen

10.1 In 2030 bereiken en behouden de inkomensgroei van de onder 40 procent van de bevolking progressief een stijging van hoger dan het nationale gemiddelde

10.2 In 2030 bemachtigen en bevorderen de sociale, economische en politieke integratie van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, religie of economische of andere status

10.3 Zorgen voor gelijke kansen en vermindering van ongelijkheden van de uitkomst, met inbegrip van het uitschakelen van discriminerende wetten, beleid en praktijken en het bevorderen van passende wetgeving, beleid en actie in dit verband
10.4 Politiek aannemen, met name fiscaal, loon- en sociaal beleid, en ga geleidelijk meer gelijkheid bereiken

10.5 Verbetering van de regulering en monitoring van mondiale financiële markten en instellingen en versterking van de uitvoering van dergelijke regelgeving

10.6 Zorg voor verbeterde vertegenwoordiging en stem voor ontwikkelingslanden bij besluitvorming in mondiale internationale economische en financiële instellingen om effectievere, geloofwaardige, verantwoordbare en legitieme instellingen te leveren

10.7 Bevorderen van ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen, met inbegrip van de uitvoering van geplande en goed beheerde migratiebeleid

10.a Implementeer het beginsel van speciale en differentiële behandeling voor ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, overeenkomstig de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie

10.b Bevorderen van de officiële ontwikkelingshulp en de financiële stromen, met inbegrip van buitenlandse rechtstreekse investeringen, naar landen waar de behoefte het grootst is, met name de minst ontwikkelde landen, Afrikaanse landen, kleine eilandontwikkelingslanden en ontwikkelingslanden in het land, overeenkomstig hun nationale plannen en programma's

10.c In 2030 vermindert de transactiekosten van migrerende overmakingen tot minder dan 3 procent en verwijderde overgangskorridors met kosten hoger dan 5 procent

Doel 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.1 Zorg voor 2030 voor iedereen toegang tot adequate, veilige en betaalbare woningen en basisdiensten en verbeter de sloppenwijken

11.2 Tot 2030 toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, verbetering van de verkeersveiligheid, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouder personen

11.3 Tot 2030 verbeteren de integrale en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke afwikkeling in alle landen

11.4 Versterking van de inspanningen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en te beschermen

11.5 In 2030 verminderen het aantal sterfgevallen en het aantal getroffen personen aanzienlijk en verminderen de directe economische verliezen aanzienlijk tegen het wereldwijde bruto binnenlands product als gevolg van rampen, met inbegrip van watergerelateerde rampen, met als doel de armen en de mensen in kwetsbare gebieden te beschermen. Situaties

11.6 Verminder de negatieve gevolgen van de gemeentelijke gevolgen van de steden per inwoner, met inbegrip van bijzondere aandacht voor luchtkwaliteit en gemeentelijk en ander afvalbeheer

11.7 Tot 2030 bieden universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimten, met name voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap

11.a Steun voor positieve economische, sociale en milieuverbanden tussen stedelijke, peri-urbane en plattelandsgebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken

11.b In 2020 zal het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen en geïntegreerde beleidsmaatregelen nemen en implementeren, plannen voor integratie, efficiëntie van hulpbronnen, vermindering en aanpassing aan klimaatverandering, veerkracht van rampen en ontwikkeling en implementatie in overeenstemming met het Sendai Framework Voor ramprisicobeperking 2015-2030, holistisch risicomanagement op alle niveaus

11.c Steun de minst ontwikkelde landen, met inbegrip van financiële en technische bijstand, in het bouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen met gebruikmaking van plaatselijke materialen

Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen

12.1 Implementeer het 10-jarig kader van programma's voor duurzaam gebruik en productie, alle landen die actie ondernemen, waarbij ontwikkelde landen het voortouw nemen, rekening houdend met de ontwikkelingen en mogelijkheden van ontwikkelingslanden

12.2 Tot 2030 behalen het duurzaam beheer en het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen

12.3 In 2030 halveren wereldwijd voedselafval per hoofd van de bevolking op retail en consumentenniveau en verminderen voedselverliezen langs productie- en toeleveringskettingen, inclusief verliezen na de oogst

12.4 In 2020 bereiken het milieuvriendelijke beheer van chemicaliën en alle afvalstoffen gedurende hun levenscyclus volgens de overeengekomen internationale kaders en de vermindering van hun vrijlating naar lucht, water en grond aanzienlijk verminderen om hun negatieve effecten op de gezondheid van de mens en het milieu te minimaliseren

12.5 In 2030 verminderen de afvalproductie aanzienlijk door preventie, reductie, recycling en hergebruik

12.6 Moedig bedrijven, met name grote en transnationale bedrijven aan, duurzame praktijken vast te stellen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapportagecyclus

12.7 Bevorderen van overheidsopdrachten die duurzaam zijn, in overeenstemming met nationaal beleid en prioriteiten

12.8 Zorg ervoor dat mensen overal relevante informatie en bewustzijn hebben voor duurzame ontwikkeling en levensstijl in harmonie met de natuur

12.a Steun ontwikkelingslanden om hun wetenschappelijke en technologische capaciteit te versterken om meer duurzame consumptie- en productiepatronen te ontwikkelen

12.b Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de duurzame ontwikkeling van duurzaam toerisme te monitoren, die banen creëert en lokale cultuur en producten bevordert

12.c Rationaliseren van inefficiënte fossiele brandstof subsidies die afbreuk doen aan de consumptie door marktverstoringen te verwijderen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, met inbegrip van de herstructureringsbelasting en de afschaffing van deze schadelijke subsidies, waar zij bestaan, om hun milieueffecten te reflecteren, waarbij volledig rekening wordt gehouden met de Specifieke behoeften en voorwaarden van ontwikkelingslanden en het minimaliseren van de mogelijke nadelige gevolgen voor hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

Doel 13. Doe dringende maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan *

13.1 Versterking van veerkracht en adaptieve capaciteit tegen klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2 Integratie van klimaatveranderingsmaatregelen in nationaal beleid, strategieën en planning

13.3 Verbetering van onderwijs, bewustwording en menselijke en institutionele capaciteit voor mitigatie, aanpassing van de klimaatverandering, impactreductie en vroegtijdige waarschuwing

13.a Implementeer de verbintenis die door ontwikkelde landen is gevoerd aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering tot een doel om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te mobiliseren uit alle bronnen om aan de behoeften van ontwikkelingslanden te voldoen in het kader van zinvolle mitigatieacties en Transparantie bij de implementatie en zo snel mogelijk het Groen Klimaatfonds door middel van de kapitalisatie volledig operationeel maken

13.b Bevorder mechanismen om capaciteit te verhogen voor effectieve planning en beheer in verband met klimaatverandering in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandontwikkelingsstaten, met inbegrip van de nadruk op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen

* Erkennend dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering het voornaamste internationale, intergouvernementele forum is voor het onderhandelen van de globale reactie op klimaatverandering.

Doel 14. Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

14.1 In 2025 voorkomt en vermindert aanzienlijk verontreiniging van alle soorten van zee, in het bijzonder van landactiviteiten, waaronder vervuiling van zeebodem en nutriënten

14.2 In 2020 beheren en beschermen mariene en kustecosystemen duurzaam en beschermen om significante negatieve effecten te voorkomen, onder meer door hun veerkracht te versterken en actie te ondernemen om hun gezonde en productieve oceanen te bereiken.

14.3 Minimaliseer en adresseer de effecten van oceanische verzuring, met inbegrip van door middel van uitgebreide wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus

14.4 In 2020 kunnen de visbestanden op doeltreffende wijze worden gefinancierd en beëindigd worden, illegale, ongerapporteerde en ongereglementeerde visserij en destructieve visserijpraktijken en wetenschappelijke beheersplannen uitvoeren om de visbestanden zo snel mogelijk te herstellen, tenminste tot niveaus die maximaal duurzaam kunnen zijn Opbrengst zoals bepaald door hun biologische eigenschappen

14.5 Behoud in 2020 minstens 10 procent van de kust- en mariene gebieden, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving en op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke informatie

14.6 In 2020 verbieden bepaalde vormen van visserij subsidies die bijdragen tot overcapaciteit en overbevissing, subsidies verwijderen die bijdragen aan illegale, ongerapporteerde en ongereglementeerde visserij en zich ervan weerhouden om nieuwe subsidies in te voeren, waarbij wordt erkend dat een passende en effectieve speciale en differentiële behandeling voor ontwikkeling en minst ontwikkelde Landen zouden een integraal onderdeel moeten zijn van de onderhandelingen over de visserij subsidies van de Wereldhandelsorganisatie

14.7 De economische voordelen voor ontwikkelingslanden en kleine ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen verhogen door 2030 het duurzame gebruik van mariene hulpbronnen, onder meer door duurzaam beheer van de visserij, de aquacultuur en het toerisme

14a. De wetenschappelijke kennis vergroten, onderzoekscapaciteit ontwikkelen en mariene technologie overdragen, rekening houdend met de criteria en richtsnoeren van de intergouvernementele oceanografische commissie inzake de overdracht van mariene technologie, teneinde de gezondheid van de oceaan te verbeteren en de bijdrage van de mariene biodiversiteit te verbeteren aan de ontwikkeling van Ontwikkelingslanden, met name kleine eiland ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen

14.b Toegang voor kleine kunstlieden tot mariene hulpbronnen en markten

14.c Versterking van het instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen en hun hulpbronnen door de toepassing van het internationale recht, zoals weerspiegeld in UNCLOS, die het wettelijk kader voor het instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen en hun hulpbronnen bevat, zoals vermeld in paragraaf 158 van de toekomst die we willen

Doel 15. Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming en stopzetting en achteruitgang van de bodemafbraak en stopzetten van verlies van biodiversiteit

15.1 Zorg ervoor dat in 2020 de instandhouding, het herstel en het duurzame gebruik van zoetwater-ecosystemen van land- en binnenwateren en hun diensten, met name bossen, wetlands, bergen en droge gebieden, in overeenstemming worden gehouden met de verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten

15.2 Bevorder in 2020 de tenuitvoerlegging van duurzaam beheer van alle soorten bossen, stop ontbossing, herstel gedegradeerde bossen en verbeter de wederopbouw en herbebossing wereldwijd aanzienlijk.

15.3 In 2030, bestrijding van woestijnvorming, hersteld grond en bodem herstellen, met inbegrip van land dat door woestijnvorming, droogte en overstromingen wordt getroffen, en streven ernaar om een ​​landdegradatie-neutrale wereld te bereiken

15.4 Zorgen voor het behoud van bergecosystemen, inclusief hun biodiversiteit, om hun capaciteit te verbeteren om voordelen te bieden die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling

15.5 Doe dringende en belangrijke maatregelen om de afbraak van natuurlijke habitats te verminderen, het verlies van biodiversiteit te verminderen en tegen 2020 de uitsterven van bedreigde soorten te beschermen en te voorkomen

15.6 Bevorder het eerlijk en evenwichtig ver delen van de voordelen die voortkomen uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorder passende toegang tot dergelijke middelen, zoals internationaal overeengekomen

15.7 Doe dringende maatregelen om poaching en de handel in beschermde soorten flora en fauna te beëindigen en tegemoet te komen aan vraag en aanbod van illegale wildproducten

15.8 In 2020 introduceren maatregelen om de introductie te voorkomen en de impact van invasieve uitheemse soorten op land- en water-ecosystemen aanzienlijk te verminderen en de prioritaire soorten te controleren of uit te roeien
15.9 Integreer in 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden in nationale en lokale planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën voor armoedebestrijding en -rekeningen

15.a Mobiliseren en aanzienlijk verhogen van de financiële middelen van alle bronnen om biodiversiteit en ecosystemen te behouden en duurzaam te gebruiken

15.b. Middelbare bronnen mobiliseren van alle bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en adequate ontwikkelingen te geven aan ontwikkelingslanden om dit beheer te bevorderen, met inbegrip van instandhouding en herbebossing

15.c Versterk globale steun voor inspanningen ter bestrijding van stroperij en mensenhandel van beschermde soorten, onder meer door het vergroten van de capaciteit van lokale gemeenschappen om duurzame levensonderhoudskansen te volgen

Doel 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, geef toegang tot de rechter voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoord en inclusieve instellingen op

16.1 Vermindert alle vormen van geweld en daarmee samenhangende sterftecijfers overal aanzienlijk
16.2 Einde misbruik, uitbuiting, handel en alle vormen van geweld tegen en foltering van kinderen
16.3 Bevorder de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau en zorg voor gelijke toegang tot de rechter voor iedereen
16.4 Tot 2030 verminderen de illegale financiële en wapenstromen aanzienlijk, versterken en herstellen van gestolen activa en bestrijden alle vormen van georganiseerde misdaad
16.5 Corruptie en omkoping in al hun vormen aanzienlijk verminderen
16.6 Ontwikkel effectieve, verantwoorde en transparante instellingen op alle niveaus
16.7 Zorg voor responsieve, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus
16.8 Verbreden en versterken de participatie van ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur
16.9 In 2030, geef juridische identiteit voor iedereen, inclusief geboorte-registratie
16.10 De publieke toegang tot informatie beschermen en de fundamentele vrijheden beschermen, in overeenstemming met de nationale wetgeving en internationale afspraken
16.a Versterken van relevante nationale instellingen, met inbegrip van internationale samenwerking, voor capaciteitsopbouw op alle niveaus, met name in ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden
16.b Bevordering en handhaving van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling

Doel 17. Versterk de implementatiemiddelen en herstel het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Financiën

17.1 Versterking van mobilisatie van huishoudelijke hulpbronnen, met inbegrip van internationale steun aan ontwikkelingslanden, om de binnenlandse capaciteit voor belasting- en overige inkomstenverzameling te verbeteren

17.2 Ontwikkelde landen om hun officiële ontwikkelingsbijstandsverplichtingen volledig te implementeren, met inbegrip van de inzet van veel ontwikkelde landen om de doelstelling van 0,7 procent van de ODA / BNI naar ontwikkelingslanden te bereiken en 0,15 tot 0,20 procent van de ODA / BNI van de minst ontwikkelde landen te bereiken; ODA-aanbieders worden aangemoedigd om te overwegen om een ​​doelstelling vast te stellen om ten minste 0,20 procent van de ODA / BNI te voorzien in de minst ontwikkelde landen

17.3 Meer financiële middelen beschikbaar stellen voor ontwikkelingslanden uit meerdere bronnen

17.4 De ontwikkelingslanden bijstaan ​​bij het behalen van de duurzaamheid op langere termijn door middel van gecoördineerd beleid gericht op het stimuleren van de financiering van schulden, schuldverlichting en schuldherstructurering, in voorkomend geval, en het aanpakken van de buitenlandse schulden van zeer schuldenloze landen om schuldenlast te verminderen

17.5 Bevestig en implementeer investeringsbevorderingsregimes voor minst ontwikkelde landen

Technologie

17.6 Verbetering van Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekige regionale en internationale samenwerking over en toegang tot wetenschap, technologie en innovatie en het vergroten van de kennisdeling op onderling overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van verbeterde coördinatie tussen bestaande mechanismen, met name op het niveau van de Verenigde Naties en Via een wereldwijde technologie faciliteringsmechanisme

17.7 Bevorder de ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aan ontwikkelingslanden op gunstige voorwaarden, met inbegrip van concessies en preferentiële voorwaarden, zoals onderling overeengekomen

17.8 Volledig operationeel maken van de technologiebank en wetenschap, technologie en innovatiecapaciteitsopbouwmechanisme voor de minst ontwikkelde landen tegen 2017 en het gebruik van technologieën, met name informatie- en communicatietechnologie

Capaciteit opbouwen

17.9 Versterken van internationale steun voor het implementeren van effectieve en gerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden om nationale plannen te ondersteunen om alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te implementeren, met inbegrip van Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekige samenwerking

Handel

17.10 Bevordering van een universeel, regelsgericht, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem onder de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de afsluiting van de onderhandelingen in het kader van de ontwikkelingsagenda van Doha

17.11 Verhogen de export van ontwikkelingslanden aanzienlijk, met name om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de wereldwijde uitvoer tegen 2020 te verdubbelen

17.12 Realiseren tijdige implementatie van vrijblijvende en quotavrije toegang tot de markt voor alle minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de besluiten van de Wereldhandelsorganisatie, onder meer door ervoor te zorgen dat preferentiële oorsprongsregels die van toepassing zijn op invoer uit minst ontwikkelde landen transparant en eenvoudig zijn , En bijdragen tot het vergemakkelijken van de toegang tot de markt

Systemische problemen

Beleid en institutionele coherentie

17.13 Verbeter de mondiale macro-economische stabiliteit, met inbegrip van beleidscoördinatie en beleidscoherentie
17.14 Verbetering van de samenhang van het beleid voor duurzame ontwikkeling
17.15 Respekteer elk lands beleidsterrein en leiderschap om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor de uitroeiing van armoede en duurzame ontwikkeling

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Versterking van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling, aangevuld met partnerschappen met veel belanghebbenden die kennis, expertise, technologie en financiële middelen mobiliseren en delen, ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in alle landen, met name ontwikkelingslanden

17.17 Het stimuleren en bevorderen van effectieve partnerschappen op het gebied van publiek, publiek-private en civiele samenleving, op basis van de ervaringen en hulpbronnen van partnerschappen

Gegevens, monitoring en verantwoording

17.18 De capaciteitsopbouw van ontwikkelingslanden, met inbegrip van de minst ontwikkelde landen en de kleine ontwikkelingslanden, vergroten in 2020 de beschikbaarheid van hoogwaardige, tijdige en betrouwbare gegevens die zijn gescheiden door inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, Migratiestatus, handicap, geografische locatie en andere kenmerken die relevant zijn in de nationale contexten

17.19 In 2030, voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te evalueren van de vooruitgang op duurzame ontwikkeling die het bruto binnenlands product aanvullen en de statistische capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ondersteunen

Middelen van implementatie en het wereldwijde partnerschap

60. Wij bevestigen onze sterke inzet voor de volledige implementatie van deze nieuwe agenda. We erkennen dat we onze ambitieuze doelen en doelen niet kunnen bereiken zonder een vernieuwd en verbeterd wereldwijd partnerschap en vergelijkbaar ambitieuze implementatiemiddelen. Het vernieuwde Global Partnership zal een intensieve wereldwijde betrokkenheid vergemakkelijken ter ondersteuning van de implementatie van alle doelstellingen en doelstellingen, waarbij de regeringen, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, het systeem van de Verenigde Naties en andere actoren worden samengebracht en alle beschikbare middelen mobiliseren.

61. De doelstellingen en doelstellingen van de agenda hebben betrekking op de middelen die nodig zijn om onze collectieve ambities te realiseren. De middelen voor implementatie doelen onder elk SDG en doel 17, waarnaar wordt verwezen, zijn de sleutel tot het realiseren van onze agenda en zijn van gelijke betekenis met de andere doelen en doelstellingen. Wij zullen hen gelijke prioriteit geven in onze implementatie-inspanningen en in het globale indicator kader voor het volgen van onze voortgang.

62. Deze agenda, inclusief de SDG's, kan worden gehaald in het kader van een vernieuwd wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door de concrete beleidsmaatregelen en acties die zijn omschreven in de Addis Abeba-actieagenda, die integraal onderdeel uitmaakt van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling ontwikkeling. De Addis Abeba-actieagenda ondersteunt, aanvult en helpt de context van de doelstellingen van de 2030-agenda te implementeren. Deze hebben betrekking op binnenlandse overheidsmiddelen, binnenlandse en internationale particuliere bedrijven en financiën, internationale ontwikkelingssamenwerking, internationale handel als motor voor ontwikkeling, schuld- en schuld duurzaamheid, aanpak van systemische problemen en wetenschap, technologie, innovatie en capaciteitsopbouw en data, monitoring En follow-up.

63. Cohesieve nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling, ondersteund door geïntegreerde nationale financieringsraamwerken, staan ​​centraal in onze inspanningen. Wij herhalen dat elk land de voornaamste verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen economische en sociale ontwikkeling en dat de rol van nationaal beleid en ontwikkelingsstrategieën niet kan worden overwogen. Wij respecteren elk land de beleidsruimte en het leiderschap om beleid te implementeren voor de uitroeiing van armoede en duurzame ontwikkeling, terwijl het in overeenstemming is met de relevante internationale regels en verplichtingen. Tegelijkertijd moeten de nationale ontwikkelingsinspanningen worden ondersteund door een internationaal economisch klimaat, waaronder coherente en wederzijds ondersteunende wereldhandel, monetaire en financiële systemen en versterkte en verbeterde mondiale economische governance. Processen om de beschikbaarheid van geschikte kennis en technologieën wereldwijd te ontwikkelen en te vergemakkelijken, evenals capaciteitsopbouw, zijn ook kritisch. Wij verbinden zich ertoe om beleidssamenhangendheid en een gunstige omgeving te waarborgen voor duurzame ontwikkeling op alle niveaus en door alle actoren en om het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling te versterken.

64. Wij ondersteunen de implementatie van relevante strategieën en actieprogramma's, waaronder de Verklaring van Istanbul en het Actieprogramma, de SIDS Versnelde Modaliteiten van Actie (SAMOA), het Wenen Programma van Actie voor Ontwikkelingslanden voor Ontwikkelingslanden voor het decennium 2014-2024, En herbevestigen het belang van het ondersteunen van de agenda van de Afrikaanse Unie 2063 en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal integraal zijn in de nieuwe agenda. We erkennen de grote uitdaging voor het bereiken van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict- en postconflict situaties.

65. We erkennen dat de middeninkomende landen nog steeds belangrijke uitdagingen ondervinden om duurzame ontwikkeling te bereiken. Om ervoor te zorgen dat de tot op heden verwezenlijkte prestaties volgehouden zijn, moeten inspanningen om de lopende uitdagingen aan te pakken worden versterkt door uitwisseling van ervaringen, betere coördinatie en betere en gerichte ondersteuning van het Ontwikkelingssysteem van de Verenigde Naties, de internationale financiële instellingen, regionale organisaties en andere Belanghebbenden.

66. Wij onderstrepen dat voor alle landen het publieke beleid en het mobiliseren en effectief gebruik van huishoudelijke middelen, onderstreept door het beginsel van nationaal eigendom, centraal staan ​​in ons gemeenschappelijk streven naar duurzame ontwikkeling, met inbegrip van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We erkennen dat de binnenlandse hulpbronnen in de eerste plaats worden gegenereerd door economische groei, ondersteund door een bemiddelende omgeving op alle niveaus.

67. Private bedrijfsactiviteiten, investeringen en innovatie zijn belangrijke productiviteitsdrivers, inclusief economische groei en werkgelegenheid. Wij erkennen de diversiteit van de particuliere sector, van micro-ondernemingen tot coöperaties naar multinationals. Wij roepen alle bedrijven op om hun creativiteit en innovatie toe te passen om oplossingen voor duurzame ontwikkeling op te lossen. We zullen een dynamische en goed functionerende bedrijfssector bevorderen, terwijl de arbeidsrechten en milieu- en gezondheidsnormen worden beschermd overeenkomstig de relevante internationale normen en afspraken en andere op gang zijnde initiatieven in dit verband, zoals de richtsnoeren voor zaken en mensenrechten en De arbeidsnormen van de IAO, het Verdrag inzake de rechten van het kind en belangrijke multilaterale milieuovereenkomsten, voor partijen bij deze afspraken.

68. Internationale handel is een motor voor inclusieve economische groei en armoedebestrijding, en draagt ​​bij aan de bevordering van duurzame ontwikkeling. We zullen doorgaan met het bevorderen van een universele, regelsgerichte, open, transparante, voorspelbare, inclusieve, niet-discriminerende en billijke multilaterale handelsregeling onder de Wereldhandelsorganisatie (WTO), evenals een zinvolle handelsliberalisering. Wij roepen alle WTO-leden op om hun inspanningen te verdubbelen om de onderhandelingen over de Doha-ontwikkelingsagenda snel te sluiten. We hechten veel belang aan het verschaffen van handelsgerelateerde capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden, waaronder Afrikaanse landen, minst ontwikkelde landen, ontwikkelde landen in de ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden met kleine eilandjes en middeninkomstlanden, met inbegrip van de bevordering van regionale economische integratie en interconnectiviteit.

69. Wij erkennen de noodzaak om ontwikkelingslanden te helpen bij het behalen van duurzaamheid op lange termijn door middel van gecoördineerd beleid ter bevordering van de financiering van schulden, schuldverlichting, schuldherstructurering en gezond schuldbeheer, indien van toepassing. Veel landen blijven kwetsbaar voor schuldencrises en sommige zijn midden in crises, waaronder een aantal minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden in kleine eilandjes en sommige ontwikkelde landen. Wij herhalen dat debiteuren en schuldeisers moeten samenwerken om onhoudbare schulden situaties te voorkomen en op te lossen. Het behoud van duurzame schuldeniveau's is de verantwoordelijkheid van de lenende landen; Maar we erkennen dat kredietverstrekkers ook een verantwoordelijkheid hebben om op een manier te lenen die de duurzaamheid van een land niet ondermijnt. Wij zullen het onderhoud van de schuld duurzaamheid van de landen die schuldverlichting hebben ontvangen, ondersteunen en duurzame schulden hebben bereikt.

70. Hierbij starten we een technologisch faciliteringsmechanisme dat is opgericht door de Addis Abeba-actieagenda om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te ondersteunen. Het mechanisme voor technologische facilitatie zal zijn gebaseerd op een multi-stakeholder samenwerking tussen de lidstaten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de wetenschappelijke gemeenschap, de entiteiten van de Verenigde Naties en andere belanghebbenden en zullen bestaan ​​uit: een Interagentie-taakgroep van de Verenigde Naties inzake wetenschap, technologie en innovatie Voor de SDG's, een samenwerkend multistakeholder forum over wetenschap, technologie en innovatie voor de SDG's en een online platform.

• Het Interagency Task Team van de Verenigde Naties voor Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDG's zal coördinatie, coherentie en samenwerking bevorderen in het VN-systeem over STI-gerelateerde zaken, waardoor synergie en efficiëntie worden verbeterd, met name om capaciteitsinitiatieven te verbeteren. Het Taakspan zal bestaande middelen aanwerven en zullen samenwerken met 10 vertegenwoordigers van de civiele samenleving, de particuliere sector, de wetenschappelijke gemeenschap, om de vergaderingen van het Multistakeholder Forum voor Wetenschap, Technologie en Innovatie voor de SDG's voor te bereiden, evenals in de ontwikkeling En operationalisering van het online platform, met inbegrip van het opstellen van voorstellen voor de modaliteiten voor het Forum en het on-line platform. De tien vertegenwoordigers worden benoemd door de secretaris-generaal voor perioden van twee jaar. Het Task Team zal openstaan ​​voor de deelname van alle VN-agentschappen, fondsen en programma's en ECOSOC functionele commissies. Het zal aanvankelijk worden samengesteld door de entiteiten die momenteel de informele werkgroep integreren op het gebied van technologische facilitatie, namelijk: VN-afdeling Economisch en Sociaal Zaken, Verenigde Naties Milieu Programma, UNIDO, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie van de Verenigde Naties, UNCTAD, Internationale Telecommunicatie Unie, WIPO en de Wereldbank.
• Het on-line platform zal worden gebruikt om een ​​uitgebreide mapping van, en als gateway voor, informatie over bestaande STI initiatieven, mechanismen en programma's te maken binnen en buiten de VN. Het online platform vergemakkelijkt de toegang tot informatie, kennis en ervaring, evenals de beste praktijken en lessen die zijn geleerd, over initiatieven en beleidsinitiatieven voor STI-facilitering. Het online platform zal ook de verspreiding van relevante open toegang wetenschappelijke publicaties wereldwijd vergemakkelijken. Het online platform zal worden ontwikkeld op basis van een onafhankelijke technische beoordeling die rekening houdt met de beste praktijken en lessen die uit andere initiatieven worden geleerd, binnen en buiten de Verenigde Naties, om ervoor te zorgen dat het de toegang tot en de toegang tot en Adequate informatie over bestaande STI-platforms verstrekken, duplicaties vermijden en synergieverbeteringen verbeteren.
• Het multi-stakeholder forum over wetenschapstechnologie en innovatie voor de SDG's zal eenmaal per jaar voor een periode van twee dagen bijeengeroepen worden om de samenwerking tussen de STI over de thematische gebieden voor de implementatie van de SDG's te bespreken, waarbij alle relevante belanghebbenden worden samengebracht om actief bij te dragen in Hun vakgebied. Het Forum zal een plaats bieden om interactie, matchmaking en het opzetten van netwerken tussen relevante belanghebbenden en partnerschappen met meerdere stakeholders te vergemakkelijken teneinde technologiebehoeften en leemtes te identificeren en te onderzoeken, met inbegrip van wetenschappelijke samenwerking, innovatie en capaciteitsopbouw, en ook om Helpen de ontwikkeling, overdracht en verspreiding van relevante technologieën voor de SDG's te vergemakkelijken. De vergaderingen van het Forum worden bijeengeroepen door de voorzitter van de ECOSOC voor de vergadering van het Politiek Forum op hoog niveau onder auspiciën van ECOSOC of, in voorkomend geval, in samenwerking met andere fora of conferenties, in voorkomend geval, rekening houdend met het thema Overwogen en op basis van een samenwerking met de organisatoren van de andere fora of conferentie. De vergaderingen van het Forum worden onder voorzitterschap van twee lidstaten gevoerd en zullen resulteren in een samenvatting van de besprekingen die door de twee mede-voorzitters zijn uitgewerkt, als een bijdrage aan de vergaderingen van het Politiek Forum op hoog niveau in het kader van de follow- Up en review van de implementatie van de ontwikkelingsagenda na 2015.
• De bijeenkomsten van het HLPF zullen door de samenvatting van het Multistakeholder Forum worden geïnformeerd. De thema's voor het daaropvolgende Multistakeholder Forum over Wetenschapstechnologie en Innovatie voor de SDG's zullen worden overwogen door het Politieke Forum op hoog niveau inzake duurzame ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met deskundige inputs van het Taakspan.

71. Wij herhalen dat deze agenda en de doelen en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, inclusief de implementatiemiddelen, universeel, ondeelbaar en onderling verbonden zijn.

Follow-up en review

72. Wij verbinden ons systematisch op te volgen en te evalueren over de implementatie van deze agenda over de komende vijftien jaar. Een robuust, vrijwillig, effectief, participatief, transparant en geïntegreerd vervolg- en beoordelingsraamwerk zal een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie en zullen landen helpen bij het maximaliseren en volgen van de voortgang bij de implementatie van deze agenda om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

73. Het functioneren op nationaal, regionaal en mondiaal niveau bevordert de verantwoordelijkheid voor onze burgers, ondersteunt effectieve internationale samenwerking bij het bereiken van deze agenda en bevordert de uitwisseling van goede praktijken en wederzijds leren. Het zal mobiliseren ondersteuning om gedeelde uitdagingen te overwinnen en nieuwe en opkomende problemen te identificeren. Aangezien dit een universele agenda is, zal wederzijds vertrouwen en begrip tussen alle naties belangrijk zijn.

74. Opvolgings- en beoordelingsprocessen op alle niveaus worden geleid door de volgende principes:

een. Zij zullen vrijwillig en landgericht zijn, rekening houdend met verschillende nationale realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveau en zullen de beleidsruimte en prioriteiten respecteren. Aangezien het nationaal eigendom essentieel is voor de totstandbrenging van duurzame ontwikkeling, zal de uitkomst van nationale processen de basis vormen voor beoordelingen op regionaal en globaal niveau, aangezien de globale evaluatie voornamelijk gebaseerd zal zijn op nationale officiële gegevensbronnen.
B. Zij zullen de voortgang volgen bij het implementeren van de universele doelen en doelstellingen, inclusief de wijze van implementatie, in alle landen op een manier die hun universele, geïntegreerde en onderling verbonden aard en de drie dimensies van duurzame ontwikkeling respecteert.
C. Zij zullen een oriëntatie op lange termijn beheren, prestaties, uitdagingen, leemtes en kritische succesfactoren identificeren en landen ondersteunen om geïnformeerde beleidskeuzes te maken. Zij zullen helpen om de nodige middelen van implementatie en partnerschappen te mobiliseren, de identificatie van oplossingen en beste praktijken te ondersteunen en coördinatie en effectiviteit van het internationale ontwikkelingssysteem te bevorderen.
D. Zij zijn open, inclusief, participatief en transparant voor alle mensen en zullen de rapportage ondersteunen door alle relevante stakeholders.
E. Zij zullen mensengericht zijn, gendergevoelig zijn, respecteren voor de mensenrechten en zich vooral richten op de armste, meest kwetsbare en de verste landen.
F. Zij zullen bouwen op bestaande platforms en processen, waar deze bestaan, duplicatie vermijden en reageren op nationale omstandigheden, capaciteiten, behoeften en prioriteiten. Zij zullen in de loop van de tijd evolueren, rekening houdend met opkomende problemen en de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, en vermindert de rapportagelast bij de nationale overheden.
G. Zij zullen streng zijn en gebaseerd zijn op bewijs, geïnformeerd door landmatige evaluaties en gegevens die van hoge kwaliteit, toegankelijk, tijdig, betrouwbaar en gescheiden zijn door inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratie status, handicap en geografische locatie en andere Kenmerken die relevant zijn in de nationale contexten.
H. Zij zullen een verbeterde capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden nodig hebben, met inbegrip van de versterking van nationale datasystemen en evaluatieprogramma's, met name in Afrikaanse landen, MOL's, SIDS en LLDC's en middeninkomenslanden.
ik. Zij zullen profiteren van de actieve steun van het VN-systeem en andere multilaterale instellingen.

75. De doelstellingen en doelstellingen worden opgevolgd en beoordeeld met behulp van een reeks globale indicatoren. Deze zullen worden aangevuld met indicatoren op regionaal en nationaal niveau die door de lidstaten worden ontwikkeld, naast de resultaten van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de ontwikkeling van de basislijnen voor die doelstellingen waar nationale en globale basisgegevens nog niet bestaan. Het wereldwijde indicatorkader, dat door het Interagentschap en de deskundigengroep op SDG-indicatoren wordt ontwikkeld, wordt in maart 2016 door de VN-statistische commissie overeengekomen en vervolgens door de Economische en Sociale Raad en de Algemene Vergadering goedgekeurd, in overeenstemming met de bestaande mandaten. Dit kader zal eenvoudig maar robuust zijn, alle SDG's en doelen aanpakken, inclusief implementatie, en behoudt het politieke evenwicht, de integratie en de ambitie daarin.

76. Wij zullen ontwikkelingslanden, met name Afrikaanse landen, MOL's, SIDS en LLDC's, ondersteunen om de capaciteit van nationale statistische kantoren en datasystemen te versterken om toegang te bieden tot hoogwaardige, tijdige, betrouwbare en gescheiden gegevens. We zullen transparante en verantwoording bevorderen van passende publieke-private samenwerking om de bijdrage te verlenen die door een breed scala aan gegevens, met inbegrip van aardobservatie en geo-ruimtelijke informatie, moet worden gebruikt, waarbij nationale eigendom wordt gewaarborgd om de voortgang te ondersteunen en te volgen.

77. Wij verbinden ons ertoe om regelmatig en inclusieve beoordelingen van vorderingen op subnationaal, nationaal, regionaal en globaal niveau te doen. We trekken zoveel mogelijk op het bestaande netwerk van opvolging en evaluatie van instellingen en mechanismen. Nationale rapporten maken het mogelijk om vooruitgang te evalueren en uitdagingen op regionaal en mondiaal niveau te identificeren. Samen met regionale dialogen en globale reviews zullen zij aanbevelingen voor follow-up op verschillende niveaus informeren.

nationaal niveau

78. Wij moedigen alle lidstaten aan om zo spoedig mogelijk haalbare ambitieuze nationale reacties te ontwikkelen op de algemene implementatie van deze agenda. Deze kunnen de overgang naar de SDG's ondersteunen en bouwen op bestaande planninginstrumenten, zoals nationale ontwikkelings- en duurzame ontwikkelingsstrategieën, naar gelang van het geval.

79. Wij moedigen ook de lidstaten aan om regelmatige en inclusieve beoordelingen te doen over de vooruitgang op nationaal en subnationaal niveau, die landelijk en landgericht zijn. Dergelijke beoordelingen moeten bijdragen aan bijdragen van inheemse volkeren, de civiele samenleving, de particuliere sector en andere belanghebbenden, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, beleid en prioriteiten. Nationale parlementen en andere instellingen kunnen deze processen ook ondersteunen.

Regionaal niveau

80. Opvolging en evaluatie op regionaal en subregionaal niveau kunnen, indien nodig, nuttige kansen bieden voor peer learning, met inbegrip van vrijwillige reviews, het delen van beste praktijken en discussie over gedeelde doelen. Wij verwelkomen in dit opzicht de samenwerking van regionale en subregionale commissies en organisaties. Inclusieve regionale processen zullen op nationaal niveau beoordelingen trekken en bijdragen aan opvolging en evaluatie op mondiaal niveau, onder meer op het Politieke Forum op hoog niveau inzake duurzame ontwikkeling (HLPF).

81. Recognizing the importance of building on existing follow-up and review mechanisms at the regional level and allowing adequate policy space, we encourage all member states to identify the most suitable regional forum in which to engage. UN regional commissions are encouraged to continue supporting member states in this regard.

Global level

82. The HLPF will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently with the General Assembly, ECOSOC and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates. It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned, and provide political leadership, guidance and recommendations for follow-up. It will promote system-wide coherence and coordination of sustainable development policies. It should ensure that the agenda remains relevant and ambitious and should focus on the assessment of progress, achievements and challenges faced by developed and developing countries as well as new and emerging issues. Effective linkages will be made with the follow-up and review arrangements of all relevant UN Conferences and processes, including on LDCs, SIDS and LLDCs.

83. Follow-up and review at the HLPF will be informed by an annual SDG Progress Report to be prepared by the Secretary General in cooperation with the UN System, based on the global indicator framework and data produced by national statistical systems and information collected at the regional level. The HLPF will also be informed by the Global Sustainable Development Report, which shall strengthen the science-policy interface and could provide a strong evidence-based instrument to support policy-makers in promoting poverty eradication and sustainable development. We invite the President of ECOSOC to conduct a process of consultations on the scope, methodology and frequency of the Report as well as its relation to the SDG Progress Report, the outcome of which should be reflected in the Ministerial Declaration of the HLPF session in 2016.

84. The HLPF, under the auspices of ECOSOC, shall carry out regular reviews, in line with Resolution 67/290. Reviews will be voluntary, while encouraging reporting, and include developed and developing countries as well as relevant UN entities and other stakeholders, including civil society and the private sector. They shall be state-led, involving ministerial and other relevant high-level participants. They shall provide a platform for partnerships, including through the participation of major groups and other relevant stakeholders.

85. Thematic reviews of progress on the Sustainable Development Goals, including cross-cutting issues, will also take place at the HLPF. These will be supported by reviews by the ECOSOC functional commissions and other inter-governmental bodies and forums which should reflect the integrated nature of the goals as well as the interlinkages between them. They will engage all relevant stakeholders and, where possible, feed into, and be aligned with, the cycle of the HLPF.

86. Wij verwelkomen, zoals uiteengezet in de Addis Abeba-actieagenda, de toegewijde opvolging en herziening van de uitkomsten voor financiering voor ontwikkeling, alsmede alle middelen voor de tenuitvoerlegging van de SDG's die zijn geïntegreerd in het follow-up- en beoordelingsraamwerk van Deze agenda De intergouvernementele overeengekomen conclusies en aanbevelingen van het jaarlijks ECOSOC-forum voor financiering voor ontwikkeling zullen worden gevoerd in de algemene follow-up en evaluatie van de implementatie van deze agenda in het HLPF.

87. Het bijeenkomst van de Algemene Vergadering om de vier jaar zal het HLPF op hoog niveau politieke richtsnoeren verschaffen over de agenda en de uitvoering daarvan, de vooruitgang en de opkomende uitdagingen identificeren en verdere acties mobiliseren om de uitvoering te versnellen. De volgende HLPF zal onder de auspiciën van de Algemene Vergadering in 2019 plaatsvinden, waarbij de cyclus van de vergaderingen zodanig wordt hersteld, om de samenhang met het Quadrennial Comprehensive Policy Review proces te maximaliseren.

88. Wij benadrukken ook het belang van systematische strategische planning, implementatie en rapportage om coherente en geïntegreerde ondersteuning te bieden voor de implementatie van de nieuwe agenda door het VN-ontwikkelingssysteem. De desbetreffende bestuursorganen moeten maatregelen nemen om dergelijke steun te herzien op de uitvoering en verslag uit te brengen over vooruitgang en obstakels. Wij verwelkomen de lopende ECOSOC-dialogen over de positie op lange termijn van het VN-ontwikkelingssysteem en verheugen ons erop om, indien van toepassing, actie te ondernemen over deze kwesties.

89. De HLPF zal deelnemen aan follow-up en review processen door de grote groepen en andere relevante stakeholders in overeenstemming met Resolutie 67/290. Wij roepen deze actoren op verslag te doen over hun bijdrage aan de implementatie van de agenda.

90. Wij verzoeken de secretaris-generaal in overleg met de lidstaten een verslag op te stellen ter voorbereiding op de 70e zitting van de Algemene Vergadering ter voorbereiding van de 2016-vergadering van het HLPF, waarin kritieke mijlpalen worden omschreven naar coherent efficiënte en inclusieve volgen -up en review op het wereldwijde niveau. Dit verslag moet een voorstel bevatten over de organisatorische regelingen voor door de overheid georganiseerde beoordelingen in het HLPF onder de auspiciën van ECOSOC, inclusief aanbevelingen over een vrijwillige gemeenschappelijke rapportage richtlijnen. Het zou institutionele verantwoordelijkheden moeten verduidelijken en begeleiding geven over jaarlijkse thema's, een reeks thematische reviews en over opties voor periodieke reviews voor de HLPF.

91. Wij bevestigen onze onwrikbare inzet om deze agenda te bereiken en het ten volle te benutten om onze wereld tot 2030 te transformeren.

Gerelateerde Artikelen
  1. Wereldoorlog 3 is al begonnen? (deel 1)
  2. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Bijna op schema (deel 2)
  3. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Nederland heeft gekozen (deel 3)
  4. Wereldoorlog 3 is al begonnen? Waar draait alles nu daadwerkelijk om? (deel 4)
  5. Wereldoorlog 3 is al begonnen? De verklaring wn doelen (deel 5)
Free Joomla! templates by Engine Templates