Grondwet Uw Wet en Verdragen, COVID-19

grondwet

Grondwet Rechten Universele Verklaring van de Rechten van de Mens/COVID-19

In Nederland beschermen we onze grondrechten met de Grondwet en met verdragen. Mensenrechtenverdragen bevatten een aantal fundamentele rechten en vrijheden die niet in de Grondwet staan. Wetten veel lezen, door zeer veel te lezen haalt u alle wetten eruit die voor iedereen van toepassing zullen zijn.

De mensenrechten laten behoorlijk wat ruimte aan de overheid om maatregelen te treffen ter bescherming van de volksgezondheid, ook als die een beperking van de vrijheid van burgers opleveren. Er zijn zelfs mensenrechtenbepalingen die juist van de overheid verlangen dat ze optreedt. Zo is de Nederlandse overheid verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (art. 22 Grondwet). Zij moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen (art. 11 Europees Sociaal Handvest) en moet het recht op een zo goed mogelijke gezondheid van eenieder garanderen (art. 12 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten). Om deze opdrachten uit te voeren werkt Nederland samen met de 193 andere lidstaten van de Wereld Gezondheidsorganisatie en sloot zij zich aan bij de Internationale Gezondheidsregeling (2005). Als er echter vrijheidsrechten worden ingeperkt om de gezondheid te beschermen, dan stellen allerlei mensenrechtenbepalingen ook weer grenzen aan die vrijheidsbeperkingen. Belangrijk is echter dat de rechten en vrijheden die in de afgelopen periode ingeperkt werden als gevolg van de coronamaatregelen geen absolute rechten zijn. Inperkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld ook op het recht op lichamelijke integriteit of het huisrecht. Dus een eventuele vaccinatieplicht (die overigens in Nederland niet wordt overwogen) of een verplichting om thuis geen groepen bezoek te ontvangen is niet per definitie in strijd met de mensenrechten.

COVID-19 Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over COVID-19.

Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over COVID-19.

Meer informatie op Google

Wat nu met al die wetten?

Er zijn diverse rechten waarvan de bevolking gebruik van kan maken zoals; De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789), Internationaal verdrag betreffende burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) , Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Nederlandse Grondwet.

Het artikel is alleen bedoeld als leidraad om u verder te helpen in uw rechten.

Tevens zal dit ook het laatste artikel zijn die zal worden geschreven op Nieuwsberichten, gezien dat de website definitief stopt over 5 maanden zoals de beheerder dit heeft vermeld.

Wat is de grond wet?

Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken. In Nederland zijn deze rechten vastgelegd in de hoogste nationale wet, de Grondwet. Grondrechten zijn publieke rechten die individuele burgers kunnen inroepen tegenover de overheid. In een aantal gevallen kunnen grondrechten ook tussen burgers dan wel private partijen onderling worden ingeroepen, de horizontale werking van grondrechten.

De termen grondrechten en mensenrechten worden veelal door elkaar gebruikt. In de Nederlandse Grondwet wordt voor het aanduiden van fundamentele rechten de term grondrechten gebruikt, met het gebruik van verschillende termen is niet bedoeld een inhoudelijk onderscheid te maken. In het algemeen zijn mensenrechten wereldwijd geldende rechten die voor alle mensen gelden, ongeacht het land waar ze verblijven. Grondrechten zijn de in nationale wetgeving vastgelegde rechten die alleen voor burgers van dat land gelden.

Op internationaal niveau zijn mensenrechten vastgelegd in verdragen geïnitieerd en/of opgesteld door internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Deze verdragen gelden in de landen die het desbetreffende verdrag hebben ondertekend en geratificeerd. Wereldwijd geldt als belangrijk verdrag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), aangenomen in 1948 om gruwelen en genocide zoals door de nazi's uitgevoerd in de toekomst te voorkomen.

De filosofie dat burgers grondrechten hebben is niet van alle tijden. Het idee kwam vooral in de periode van de Verlichting op, de eerste documenten zijn de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 en de Amerikaanse Bill of Rights van 1791.

Grond- en mensenrechten zijn onder meer opgenomen in:

Naast dat feit, vraagt u eens voordat u zich laat inenten de complete beschrijving van ingrediënten die er alleen al in zit, ik kan u als vast aangeven dat je die niet krijgt te zien. Wat u er wellicht allemaal van kunt krijgen is;

 • allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn)
 • ernstige ontstekingen.
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • koorts
 • rillingen
 • spierpijn of andere verschijnselen kunnen veroorzaken

Er wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat codeert voor een van de eiwitten het eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt. Laten wij nou een aantal maanden geleden het hebben gehad over De Gezondheid Geneeskracht Koop Zink en Kinine en het artikel Versterk je immuunsysteem tegen COVID-19 en virussen! doe het op de juiste manier en totaal niets dat wat synthetisch wordt gemaakt. De langetermijneffecten van de mRNA-vaccins zijn onbekend zowel in bescherming voor het SARS-CoV-2-virus als op blijvende schade in het lichaam.

Een ander feit is met anafylactische shock, dat men deze klachten krijgt

Anafylaxie kenmerkt zich door de symptomen die binnen enkele seconden tot twee uur optreden, nadat u in contact bent gekomen met een allergeen (stof) waar u allergisch voor bent.

Veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Jeuk, roodheid en zwelling van de huid
 2. Galbulten
 3. Zwelling van de keel
 4. Jeukende lippen, tong, keel en ogen
 5. Verstopte neus of een loopneus
 6. Kortademigheid of piepende ademhaling
 7. Druk op de borst
 8. Niezen
 9. Hoesten
 10. Buikkrampen, misselijkheid en diarree
 11. Afwijkende hartslag
 12. Lage bloeddruk
 13. Duizeligheid en flauwvallen
 14. Shocktoestand

Infectie met het virus kan, nadat iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als gevolg orgaanfalen. Een verschijnsel dat cytokinestorm genoemd wordt. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.

Voor veel kinderen, jongeren, mensen met chronische ziekten en ouderen kan een strategie naar het versterken van het immuunsysteem met een gezonde voeding en leefstijl als eerste stap wel eens tot meer gezondheidswinst leiden. Eerdere ervaringen met de tuberculosebacterie toonden dat goed onderwijs en een sociale omgeving een belangrijke bijdrage leveren om infecties te voorkomen. Een vaccin toedienen bij mensen met een verzwakt of overactief immuunsysteem heeft weinig toegevoegde waarde en is niet zonder risico™s.

Binnentreding Wet

Onderuit komen van de inenting, ligt er aan hoe ze dat zullen gaan uitvoeren. Het mag wel duidelijk worden, dat er gebruik gemaakt zal worden van Artikel 2, deze die op 1 januari 2021 is ingetreden. Echter zoals uit de foto te zien is, hebben wij meer het vermoeden dat dit alleen geld voor de douane en dan zal deze wetstoepassing niet aan de orde zijn.

Algemene wet op het binnentreden

Artikel 1 en 2

#

 Front

De 17,28 miljoen mensen wonende in Nederland kan veel meer bereiken dan een groepje van maar 100 personen, als ze een front vormen tegen alle opgelegde verplichtingen die tegen iedere opgestelde wet wordt uitgesproken. Dan wellicht krijg ik het gevoel weer eens terug van mijn mede mens om sterk te staan samen.

De bekende PCR covid19 test

Wij schetsen hier even een beeld in werkelijkheid.

U gaat bijvoorbeeld naar een Teststraat om u te laten testen op de vermeende covid19, en de test valt positief uit en wat nu? U gaat 10 dagen in quarantaine voordat u weer op straat of werk mag verschijnen.

Met andere woorden wil het hier aangeven, dat de covid19 na 10 dagen alweer is verdwenen uit het lichaam, toch!

De PCR test is een moment opname, en deze die in het geheel niet eens betrouwbaar blijkt te zijn. Het feit dat het een moment opname is, kan het zelfs na een aantal uren de test weer een ander uitslag geven dat men negatief bent dus vrij van covid19.

Als u wel een PCR test hebt uit laten voeren, staat gelijk uw DNA profiel vast in een databank.

Waarom is de gehele 'dna-muur' koning, gevoelige informatie weggelaten, dit komt omdat het hele gezin een soeverein mensen zijn en geen staats bezit zijn zoals u. Soeverein mens gelden andere rechten namelijk, dit wat wij al beschreven hebben in een vorig artikel hoe word ik een soeverein mens. Naast dat feit "Het is privacygevoelige informatie dus er was een heel protocol voor ontwikkeld. Dus dit geld ook voor u, zo ook vanuit uw huisarts dat wanneer hij u oproept voor een CPR test.

Verplichte CPR test

Nee, ook niet, zoals hierboven al is beschreven zoals in de grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat beschreven dat u absoluut tot niets verplicht bent. En het is een moment opname, verder niets. U hebt namelijk ook wel degelijk rechten naar de huisarts of specialist welke informatie hij mag doorgeven aan andere doctoren, artsen of specialisten. U hebt zelfs het recht om diverse stukken uit een geschreven patiënten dossier te laten verwijderen of aan te passen.

Weet u wat, zet alle vluchten van en naar buitenland op een LockDown maar ook alle vluchtelingen/immigranten geen toegang te verlenen tot ons land en met na het land Afrika. Afrika blijkt namelijk de bron te zijn van alle nieuwe virussen, dus regering doe eens jullie je best.

Artikel 13

 1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Vaccinatie verplichting?

Nee, volgens de grondwet en alle andere rechten van de mens komt dit vele malen naar voren wat ze wel en niet mogen doen met uw lichaam en welke rechten u daarin hebt en niets anders dan dat.

Slimme zet van Mark Rutte om Hugo de Jong juist dit soort uitspraken te laten doen. De indirecte-vaccinatie is simpelweg een verplichte vaccinatie. Zodra men zich niet laat vaccineren wat al een totaal verkeerde term is om te gebruiken, zal in jaar 2021 het hierop aankomen dat u in diverse winkels niet meer welkom bent. Maar die keuze zal worden neergelegd bij de winkeliers dat waar u moet aantonen dat u gevaccineerd bent op de covid19, als u dat toont heeft u wederom de grondwet en de rechten van de mens geschonden. Zoals eerder is beschreven de huisarts heeft een beroepsgeheim en voor u bent het een privacygevoelige informatie die u niet verplicht bent om vrij te geven. Dit zelfde geld ook voor de pin code van u betaal pas die je ook niet zomaar aan iedereen geeft.

 

(samenvatting)

 1. CPR test positief
 2. 10 dagen quarantaine
 3. Na de 10 dagen covid19 vrij
 4. Zonder CPR test mag men gaan en staan zoals reizen dat waar u wilt. Artikel 13: UVRM

De Nederlandse Grondwet zegt

Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Wat ze u ook vertellen vanuit de dictator regering, alles wat ze willen uitvoeren is grondwettelijk en volgens alle rechten van de mens verboden. U bent tot niets verplicht om u in te laten enten, mondkapjes te dragen, het weigeren in winkels en of het reizen naar andere landen. Dit zijn allemaal rechten van de mens zoals grondwet verdragen die over de gehele wereld gelden. Maar de teststraten vol met mensen zich zich laten inenten, dit wat totaal geen nut heeft. Gezien dat de LockDown absoluut dan alsnog niet wordt opgeheven zoal ook niet het dragen van een mondkapje. Dus strijkt de regering alles weer op langere baan wat nu al bezig is, met het niet versoepelen van de LockDown wat zeker zal gaan duren tot aan de zomer van 2021.

Na de 2de schot die de schapen halen, zal er niets veranderen voor de maatschappij dan alleen het MKB naar de grootje is gegaan. De gehele economie naar de filistijnen is van Nederland en alle kosten die zijn gemaakt betaald wordt door de Nederlandse burgers. Ook door het schrijven van alle wetten hier in dit artikel zal absoluut geen nut hebben, gezien dat uit ervaring leert dat mensen maar een 10sec lezen en daar houd het bij op. 

 Als men in de vaccinatie geloofd, raden wij u dan aan om dat absoluut te doen met alle gevolgen van dien totdat de doodschiet zoals vele nieuws artikelen al hebben gemeld. De andere reden is, dat we dan vrij zijn van dit soort domme mensen die maar niet willen geloven dat de inenting je leven kan kosten en wellicht nog meer dan dat.

Wij begrijpen ook dat het ongelooflijk veel tekst zal zijn om te lezen, zodra een wetsartikel is gevonden zult u die moeten opschrijven. Onthouden heeft geen nut, gezien zodra het moment te spraken komt bent u het exacte wetsartikel alweer vergeten.

Uw grondrecht en rechten van de mens, wordt momenteel door zeker een 97% van de bevolking zelf om zeep geholpen en niet door de regering. De regering draagt iets op aan de bevolking, en de bevolking gehoorzaamt door wat grondwettelijk zoals vrijheid van de mens juist de bevolking beschermd.

Slimme strategie van 2 politieke partijen de VVD zoals CDA.

VVD PM Rutte spreekt alleen uit veel handen wassen, af standhouden en natuurlijk dat de besmetting cijfers omhoog zijn gegaan, echter Rutte van de VVD zal zelf niet uitspreken over bijvoorbeeld dat wat Hugo de Jong van de CDA dan moet uitspreken.

Hugo de Jong spreekt dan ook uit naar de bevolking quarantaine, locdown, mondkapjes, de niet essentiële winkels sluiten en zo verder"

Mooie strategie van VVD, om de CDA in het kwaad daglicht te zetten ten opzichte van de bevolking met 1 doel. Dit jaar hebben we weer verkiezingen, en er zullen dus politieke partijen er boven uit moeten springen om een coalitie te kunnen vormen in de 2de kamer. Ondanks dat de CDA bij voorbaat al zal afvallen en de VVD wederom de verkiezingen zal winnen, zal de VVD wel degelijk de CDA in hun coalitie toevoegen om een meerderheid te krijgen in de 2de kamer. Natuurlijk zullen er meer politieke partijen eraan toegevoegd worden voor een meerderheid, en dat zou eigenlijk wel eens kunnen dat D66 en wellicht de PVDA zou kunnen worden.

Op welke politieke partij u ook stemt, leert uit levens ervaring dat niet 1 politieke partij ooit hun strategie heeft veranderd dat hoe zij iets willen uitvoeren. Ook al zou D66 de verkiezingen winnen, zal er totaal niets veranderen voor de bevolking in goede zin.
Een voorbeeld dat de bevolking snel iets vergeet.

In 2019 heeft de regering besloten om de btw. energie rekening met 35, euro te verhogen.

Niemand was ermee eens van dit immens hoog bedrag, en werd toen ook besloten door de regering om daar een debat over te houden dat dit ervan af gehaald moest worden. Eind resultaat is wel, dat vanaf 2019 tot 2020 er totaal geen debat er over gevoerd is.

De bevolking heeft alles gewoon geslikt en betaal keurig netje die 35, euro.

Wat te doen met de wetsartikelen?

Zodra u aangesproken wordt door een opsporingsambtenaar, en u bent er absoluut zeker ervan dat u volgens de wet handelt heeft u niets te vrezen zou u denken.

Vele zullen dit wel herkennen zodra ze aangesproken worden zo de opsporingsambtenaar of winkelier, dat men het wel weet maar u slaat dicht of kraamt onzin uit. Schamen ervoor hoeft helemaal niet om uw uitgeprinte papiertje erbij te pakken, en dat u alleen kenbaar maakt het wetsartikel en niets anders dan dat.

Blijf altijd rustig, je bent namelijk nooit verplicht om per direct een antwoord te geven op de gestelde vraag. Neem de tijd ervoor, zodra u wordt onderbroken in uw uitleg door de opsporingsambtenaar, wijs hen erop om u uit te laten spreken. Haastige spoed is zelden goed.

 • Door alleen het wetsartikel op te noemen, en daarbij aan te geven bent u bekend met dit wetsartikel wacht u rustig hun antwoord af.
 • Wijkt het antwoord totaal af dat wat de opsporingsambtenaar u vertelt, blijf rustig gezien dat u hen ook kunt corrigeren door het wetsartikel over te dragen aan hen. De reden dit zo te doen is, dat u hen de wet niet voorleest maar voordraagt en dat is een groot verschil. Maar pas op in dit, geef aan dat u opsporingsambtenaar iets wilt overhandigen en dat u het wellicht uit uw zak moet pakken.
 • Geef dat duidelijk aan, gezien deze tijden kan men ineens alles verwachten vanuit opsporingsambtenaar dat ze dat zien als een bedreiging.
Het verhoor op straat

U kent deze uitspraak wellicht wel Als wat zegt, zal en kan tegen u gebruikt worden met andere woorden houd u woorden zeer kort door alleen het wetsartikel te vernoemen. U bent ook niet verplicht om te antwoorden, De cautie verplichting komt uit art. 29 lid 2 Wetboek van Strafvordering: "Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden."

Alsnog zal de opsporingsambtenaar alles gebruiken om u te laten spreken, hier een typische cautie in Nederland is

"U hoeft niet te antwoorden, maar..." of "U bent niet tot antwoorden verplicht, maar..." (steeds gevolgd door de eerste vraag van de opsporingsambtenaar).

Door het woord MAAR nadien te gebruiken, wil aangeven dat wat hij daarvoor heeft aangegeven zoals U hoeft niet te antwoorden niets voor hen iets betekend. De bedoeling is om uw reactie af te wachten die ze zullen gebruiken zodra er alsnog een boete wordt opgelegd.

Dit zelfde geld ook voor de uitspraak van de opsporingsdienst "U bent niet tot antwoorden verplicht, maar. Ook hier het zelfde als vooraf gaande dat ze altijd proberen om u uw zegje te doen wat juist u steeds meer in problemen kunt brengen.

Het u aanspreken op straat door opsporingsambtenaar is een verhoor op straat, mag maar uw recht is dan als volgt;

Eerste Boek. Algemene bepalingen
Titel II. De verdachte
Artikel 29
2. Voor het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.

Eed van Hippocrates

Schending van het beroepsgeheim is strafbaar (Nederland: art. 272 Wetboek van Strafrecht,

De vertaling van Eed van Hippocrates

Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om best wil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al het geen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.

Waarom tonen wij deze tekst?

Het is van belang voor u dat of u wel degelijk een vertrouwen arts hebt, dit zal ik u verder uitleggen waar het straks om draait. Dat wanneer uw vertrouwelijke huisarts een positief uitslag heeft van covid19 mag hij dat niet melden wegens beroepsgeheim. Dus waarom dan die test, en wat al helemaal tegen de grondwet is om dit te vermelden in het paspoort. Dit is al dat u zelf de grondwet naar de knoppen hebt geholpen en niet de regering.

Geen arts?

Vooralsnog geldt de meldingsplicht alleen voor de arts, omdat de arts als enige over relevante gegevens van de patiënt beschikt en de GGD nooit in contact mag treden met de patiënt zonder overleg te hebben gehad met de meldende arts. De (vermoedelijk) geïnfecteerde patiënt dient eerst door een arts te worden onderzocht. Rechtstreeks betrokken hulpverleners, zijnde niet-artsen, kunnen bij een vermoeden direct contact opnemen met de bij de behandeling betrokken arts, zodat het onderzoek kan plaatsvinden. Op de niet-arts rust geen wettelijke meldplicht en aldus ook geen wettelijke plicht om de geheimhoudingsplicht te (moeten) doorbreken. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet publieke gezondheid regelen in gevallen waarin geen arts bij de zorg is betrokken niet hoe een hulpverlener dan dient te handelen, waardoor de hoofdregel van het medisch beroepsgeheim als uitgangspunt geldt. Dit betekent dat als een bij de zorg betrokken hulpverlener, niet zijnde een arts, een vermoeden heeft, deze hulpverlener bij de GGD een melding kan maken van een (vermoeden van) een infectie met Coronavirus voor zover die melding niet tot de patiënt te herleiden is of als de patiënt toestemming geeft. Bovendien staat het de hulpverlener vrij om te overleggen met de GGD of specialisten wanneer zij hiertoe aanleiding ziet.

Met andere woorden wil het hier aangeven, dat het niet te herleiden is dat men de covid19 hebt, is het ook niet de noodzaak om een onderzoek naar te verrichten. Oproep vanuit huisarts om de vermeende PCR test uit te laten voeren, stuur deze oproep retour afzender.